20-12-2014 20:50:08
Ana Sayfa Kimya Genel Kimya Kimyasal Denklemler

Sevgili TurkceBilgi.Org kullanıcısı, sizinle daha kaliteli zaman geçirek adına üyemiz olmanızı rica ederiz.

Kimyasal Denklemler
• KİMYASAL DENKLEMLER
 • İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine kimyasal denklem denir. Kimyasal denklemlerde (Kimyasal Denklemler) işaretinin sol tarafında reaksiyona girenler, sağ tarafında da ürünler bulunur.

 • Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

HCl + NaOH Kimyasal Denklemler NaCl + H2O

şeklindedir. Bu olayda reaksiyona giren ve çıkan atom sayıları birbirine eşittir.

Kimyasal reaksiyonlarda değişmeyen bazı özellikler.

 • Atom sayısı ve cinsi

 • Toplam kütle

 • Toplam proton sayısı

 • Toplam nötron sayısı

 • Toplam elektron sayısı

 • Kütle numaraları

 • Çekirdek kararlılıkları

Kimyasal reaksiyonlarda;

Mol sayısı, molekül sayısı, basınç, hacim, sıcaklık değişebilir.

 

BASİT DENKLEM DENKLEŞTİRME

Karışık redoks reaksiyonlarının dışındaki denklemleri denkleştirmek için atom sayısı en fazla olan bileşiğin kat sayısı 1 olarak alınır. Diğerlerinin katsayısı buna bağlı olarak sayılarak bulunur.

DENKLEM KATSAYILARININ YORUMU ve ANLAMI

Bir kimyasal denklemde maddelerin baş tarafında bulunan katsayılar mol olarak yorumlanır.

Şayet reaksiyona giren ve oluşan maddelerin tamamı gaz olursa kat sayılar hacim (lt) olarak da yorumlanabilir.

N2(g) + 3H2(g) Kimyasal Denklemler 2NH3(g) denklemi;

1 mol N2(g) ile 3 mol H2 tepkimeye girmiş 2 mol NH3 oluşmuştur. Şeklinde yorumlanır.

Bu denklemde maddelerin tamamı gaz olduğundan 1 hacim N2 ile 3 hacim H2 tepkimeye girmiş ve 2 hacim NH3 oluşmuş şeklinde de yorumlanabilir.

Ya da 1 lt N2 ile 3 lt H2 tepkimeye girerse 2 lt NH3 oluşur da denilebilir.

REAKSİYON TİPLERİ

1. Asit - Baz reaksiyonları

 • Asit ve bazların reaksiyonundan tuz ve su oluşur. Olaya nötürleşme denir. Su oluşurken asidin H+ iyonu ile bazın OH- iyonu birleşir.

HCI + NaOH Kimyasal Denklemler NaCI + H2O

 • Asit oksitlerin bazlarla, bazik oksitlerin asitlerle ve asit oksitlerin bazik oksitlerle reaksiyonları da asit baz reaksiyonudur.

  CO2 + 2NaOH Kimyasal Denklemler Na2CO3 + H2O

   

 • Anhidrobaz olan NH2 ün asitlerle reaksiyonundan yalnız tuz oluşur.

  2NH3 + H2SO4 Kimyasal Denklemler (NH4)2SO4

   

 • Na2CO3 ve CaCO3 gibi bazik tuzların asitlerle reaksiyonundan tuz ve su oluşur, CO2 gazı açıga çıkar.

CaCO3 + 2HCI Kimyasal Denklemler CaCI2 + CO2(g) + H2O

2. Metallerin asitlerle reaksiyonu

 • Hidrojenden aktif metallerin asitlerle reaksiyonundan tuz oluşur. Hidrojen gazı açıga çıkar.

Mg + 2HCI Kimyasal Denklemler MgCI2 + H2(g)

Zn + 2HCI Kimyasal Denklemler ZnCI2 + H2(g)

 • Soy ve yarı soy metallere oksijensiz asitler etki etmez.

Cu + HCI Kimyasal Denklemler Reaksiyon vermez

Ag + HCI Kimyasal Denklemler Reaksiyon vermez.

 • Yarısoy metallere (Cu - Hg - Ag) HNO3 ve H2SO4 gibi asitler yükseltgen özellikte etki ederler. Reaksiyon sonucu H2 gazı açıga çıkmaz.

Derişik H2SO4 kullanıldığında SO2 gazı açığa çıkar. Seyreltik H2SO4 reaksiyon vermez. Derişik HNO3 den NO2(g), seyreltik HNO3 den NO(g) elde edilir.

3. Metallerin bazlarla reaksiyonu

Kuvvetli bazlarla yalnızca anfoter metaller (Al, Zn, Sn, Pb ...) reaksiyon verir. Tuz oluşur. Hidrojen gazı açığa çıkar.

Zn + 2NaOH Kimyasal Denklemler Na2 ZnO2 + H2(g)

AI + 3NaOH Kimyasal Denklemler Na3AIO3 + 3/2 H2(g)

4. Organik bileşiklerin yanma reaksiyonu

Hidrokarbon; yapısında C ve H atomu bulunduran bileşiklerdir. Bazı organik bileşiklerin yapısında C - H - O atomları bulunur. Organik bileşiklerin yanmasından CO2 ve H2O oluşur.

C3H6 + 9/2 O2 Kimyasal Denklemler 3CO2 + 3H2O

C2H5 OH + 3O2 Kimyasal Denklemler 2CO2 + 3H2O

5. Yer değiştirme reaksiyonları

Aktiflik: Metallerin elektron verebilme, ametallerin elektron alabilme kabiliyetine aktiflik denir.

Aktif olan bir metal daha pasif olan metal katyonu ile yer değiştirir.

Fe(k) + 2AgNO3(ag) Kimyasal Denklemler Fe(NO3)2(ag) + 2Ag(k)

 • Aktif olan bir ametal daha pasif olan ametal anyonu ile yer değiştirir.

2NaI + Br2 Kimyasal Denklemler 2Na Br + I2

 • Anyon ve katyon her ikisi de yer değiştirir.

AgNO3 + NaCIKimyasal Denklemler AgCI + NaNO3

6. Aktif metallerin su ile reaksiyonu

Li K Ba Sr Ca Na gibi aktif metallerin su ile reaksiyonundan hidrojen gazı açıga çıkarken metal hidroksit oluşur.

Na + H2O Kimyasal Denklemler NaOH + 1/2 H2(g)

7. Analiz (Ayrışma) Reaksiyonları

Bir bileşiğin kendisinden daha basit maddelere ayrıştırılmasına analiz denir.

Aşağıdaki denklemler analiz reaksiyonlarına örnek olarak verilebilir.

CaCO3 + ısı ® CaO + CO2(g)

        elektroliz

H2O ¾¾¾® H2 + 1/2 O2

8. Sentez (Birleşme) reaksiyonları

Birden fazla maddenin birleşerek yeni özellikte yeni bir madde oluşturması olayına sentez denir.

H2 + 1/2 O2 Kimyasal Denklemler H2O

N2 + 3H2 Kimyasal Denklemler 2NH3

Redoks Reaksiyonları

Kimyasal reaksiyonların birçoğunda reaksiyona giren maddeler arasında elektron alışverişi olur. Böyle reaksiyonlara redoks reaksiyonları denir.

Redoks, yükseltgenme (elektron verme) ve indirgenme (elektron alma) olaylarının birleşimidir.

Elektron veren atom kendisi yükseltgenirken karşısındakini indirgediğinden dolayı indirgendir. Elektron alan atom kendisi indirgenirken karşısındakini yükseltgediği için yükseltgendir.

Yükseltgenme (Elektron verme)

Al0 Kimyasal Denklemler Al+3 + 3e-

3e- vermiş, ya da 3e- ile yükseltgenmiş

Cl-1 Kimyasal Denklemler Cl+7 + 8e-

8e- vermiş, ya da 8e- ile yükseltgenmiş

2Cl Kimyasal Denklemler Cl2 + 2e-

2e- vermiş, ya da 2e- ile yükseltgenmiş

S3-2 Kimyasal Denklemler 3S+6 + 24e-

24e- vermiş, ya da 24e- ile yükseltgenmiş

İndirgenme (Elektron alma)

Mg+2 + 2e- Kimyasal Denklemler  Mg0 2e-

almış ya da 2e- ile indirgenmiş

P+5 + 2e-   Kimyasal Denklemler  P+3  2e-

almış ya da 2e- ile indirgenmiş

N2 + 6e-     Kimyasal Denklemler  2N-3 6e-

almış ya da 6e- ile indirgenmiş

Redoks Denklemlerinin Denkleştirilmesi

Sırası ile şu işlemler yapılmalıdır;

 1. Değerlik değiştiren elementler tespit edilerek her iki taraftaki değerlikleri bulunur.

 2. Yükseltgenme ve indirgenme yarı tepkimeleri ayrı ayrı yazılır.

 3. Verilen elektron sayısı alınan elektron sayısına eşit olması gerektiğinden uygun katsayılar kullanılarak elektron eşitliği sağlanır.

 4. Reaksiyon, iyon reaksiyonu ise (asidik ortamda ya da bazik ortamda gerçekleşen bir tepkime ise) H+ ya da OH- iyonları ekleyerek veya denklem üzerinde H+ ya da OH- iyonları gözüküyorsa bunların katsayıları değiştirilerek yük denkliği sağlanır. Gerekli tarafa H2O yazılır.

 5. Reaksiyona giren atomların cins ve sayısı, reaksiyondan çıkan atomların cins ve sayısına eşit olması gerektiğinden dolayı atom eşitliği sağlanmamış atomlar uygun katsayılarla eşitlenir.

Örnek - 1

KMnO4 + HCI Kimyasal Denklemler KCI + MnCI2 + CI2 + H2O

denklemini en küçük tam sayılarla denkleştiriniz.

Çözüm

Elementlerin denklemde değerliklerini bulalım.

Kimyasal Denklemler

Değerlik değiştiren elementler Mn ve CI dir. Mn+7 den Mn+2 ye indirgenmiş, CI- den CI20 a yükseltgenmiştir. indirgenme ve yükseltgenme yarı reaksiyonlarını yazalım.

Mn+7 + 5e- Kimyasal Denklemler Mn+2 (indirgenme)

2CI- Kimyasal Denklemler CI02 + 2e (yükseltgenme)

Elektron sayılarını eşitlemek için indirgenme yarı reaksiyonunu 2, yükseltgenme yarı reaksiyonunu 5 ile çarpalım.

2/ Mn+7 + 5e- Kimyasal Denklemler Mn+2 (indirgenme)

5/ 2CI- Kimyasal DenklemlerCI2 + 2e (yükseltgenme)
                                   

2Mn+7 + 10CI Kimyasal Denklemler 2Mn+2 + 5CI2

ürünlerin katsayılarını esas denkleme yazalım.

KMnO4 + HCI Kimyasal Denklemler KCI + 2MnCI2 + 5CI2 + H2O

Sağ tarafta 2 tane Mn vardır. KMnO4 ün katsayısı 2 olursa sol taraftaki Mn'de 2 tane olur.

Solda 2K vardır, sağdaki KCI nin katsayısı 2 olmalıdır.

Klor atomları sağ tarafta toplam 16 tane vardır. HCI nin katsayısı 16 olmalıdır.

Solda 16 tane H atomu varsa, H2O nun katsayısı 8 olmalıdır.

Denklemin denkleştirilmiş hali;

2KMnO4+16HCI Kimyasal Denklemler 2KCI + 2MnCI2 + 5CI2 + 8H2O

şeklinde olur.

 

Örnek - 2

Asidik ortamda gerçekleşen

Kimyasal Denklemler

tepkimesini en küçük katsayılarla denkleştiriniz?

 

Çözüm

Elementlerin değerlikleri bulunur.

Kimyasal Denklemler

Değerlik değiştiren elementler Sb, S ve N'dur.

Sb ve S yükseltgenirken verdikleri elektronları N alarak indirgenmiştir.

Kimyasal Denklemler

N+5 + eKimyasal Denklemler N+4

Elektron sayılarını eşitlemek için yükseltgenme yarı reaksiyonlarını 1 ile, indirgenme yarı reaksiyonunu 28 ile çarpalım.

1/Sb2+3 ® Sb2 + 4e'. (Yükseltgenme)

1/S2-2 Kimyasal Denklemler 3.S+6 + 24e (Yükseltgenme)

28/N+5 + le' Kimyasal Denklemler N+4 (İndirgenme)
_______________________________

ürünlerin kat sayılarını esas denkleme yazalım.

Kimyasal Denklemler

İyonik olduğu için yük denkliği eşitlenmeli. Soruda verilen iyonlar esas alınarak asitli ortam olduğu için H+ ve H2O yazılacak. Girenlerin yük toplamı (– 28), çıkanların yük toplamı (–6). Yükleri eşitlemek için girenler tarafına 22 H+ yazılmalıdır. 22 H+ yazılınca H eşitliğini sağlamak için çıkanlar tarafına 11 H2O yazılmalıdır.

Denklemin denkleşmiş hali,

Kimyasal Denklemler

şeklinde olur.¾¾¾®
 

Bu Konuya 10 Yorum Yapılmış

 
+9 #1 çağatay 05-03-2012 22:02
denkleşmemiş denklemlere örnek koysanıza....
Alıntı
 
 
-1 #2 KİMYASAL DENKLEMLERatakan 15-02-2013 14:30
Fiziksel ve Kimyasal Olaylar
Maddenin şekil, yoğunluk, çözünürlük, genleşme, erime ve kaynama noktaları, sıvı, katı ya da gaz hâlde olması gibi özellikleri maddenin fiziksel özellikleridir. Maddenin bu özelliklerinde görülen değişimlere fiziksel değişim veya fiziksel olay adı verilir. Fiziksel olaylarda maddenin iç yapısında değişme olmaz. Örneğin demirin, tel levha veya çivi hâline getirilmesi fiziksel bir değişimdir. Bu olayda demirin şeklinde bir değişim olmuştur. Çivi de, tel de demirin özelliklerini taşır. Suyun donup buz olması ya da ısınıp buharlaşması da fiziksel bir değişmedir. Çünkü su, katı veya gaz hâle geçerken iç yapısında bir değişme olmamıştır. Su buharı soğutulduğunda tekrar su elde edilebilir. Buz da ısıtıldığında tekrar suya dönüşür.Demir, tel ya da çivi hâline getirilirken yapısında bir değişme olmaz. Fakat demir çivi paslandığında, artık demirin özelliklerini taşımaz.
Alıntı
 
 
-1 #3 SULU ORTAMDALİOH 23-02-2013 21:48
ASİT BAZ GEREKÇEM
Alıntı
 
 
-2 #4 kimya bu :7yozgatlı 30-12-2013 20:27
Anlayana arkadaşlar
Alıntı
 
 
+1 #5 kimya bu:7yozgatlı 30-12-2013 20:30
) ÖZELLİKLERİNE GÖRE :

1. Yanma Tepkimeleri

• Bir maddenin oksijenli verdiği tepkimelerdir.
Yanma tepkimesi için-yanıcı madde, hava(oksijen), tutuşma sıcaklığı gerekir.
Bu 3 faktörden birinin eksikliği yanmayı durdurur.CO2 gazının yangın söndürücü olmasının nedeni özkütlesinin havadan büyük olması ve yanıcı olmamasıdır.
• Organik bileşikler yanarlar.
Organik bileşiklerden yapılarında yalnız C ve H bulunduranlara hidrokarbon denir.Genel olarak CxHy formülü ile gösterilirler.Yapılarında C ve Hın yanı sıra O, S, N ve halojen (F, Cl, Br, I) bulunduran organik bileşikler de vardır.
• Organik bir bileşiğin yanması sonucunda-CO2 oluşması bileşiğin C içerdiğini, H2O oluşması bileşiğin H içerdiğini, SO2 oluşması bileşiğin S içerdiğini, NO2 oluşması bileşiğin N içerdiğini kanıtlar.Oksijen havadan geldiği için bileşikte oksijen bulunup bulunmadığı ürünlerin türüne bakarak anlaşılmaz.CS2de C ve S olduğundan ürünler CO2 ile SO2dir.C4H10da C ve H olduğundan ürünler CO2 ve H2Odur.C4H10 ile C4H10O3ün yanma ürünleri aynıdır.Ancak oksijenin bir kısmı bileşik tarafından karşılandığında n C4H10O3ü yakmak için daha az miktarda oksijen yeterli olur.
• Metallerin oksijenle birleşmesi paslanma ya da oksitlenme olarak bilinir.Bu tür tepkimelere yavaş yanma da denir.2. Sentez (Birleşme) Tepkimeleri

Birden fazla maddenin birleşerek tek bir ürün oluşturduğu tepkimelerdir.Bu olayda yan ürün oluşmaz.3. Analiz (Ayrışma) Tepkimeleri

Bir bileşiğin kendinden daha basit yapılı maddelere ayrıştırılması tepkimeleridir.Elektroliz yolu ile ya da ısı alarak ayrışan maddeler vardır.
4. Yer Değiştirme Tepkimeleri

• Aktif olan bir elementin, kendinden daha az aktif olan (pasif) bir elementle yer değiştirmesi ile gerçekleşen tepkimelerdir.
• Sulu çözelti tepkimelerinin birçoğunda ise anyon ve katyonların her ikisi de yer değiştirir.
Çökelme ve nötrleşme tepkimeleri de yer değiştirme tepkimeleridir.Çökelme:

Nötrleşme:

• Organik bileşiklerde de yer değiştirme tepkimeleri vardır.5. İyonik Tepkimeler

Sulu çözeltilerde gerçekleşen tepkimeler iyonların etkileşmesine dayanır ve tepkime ürünlerinden biri çökerek (çökelme), sıvı (nötrleşme) ya da gaz halinde ortamdan ayrılabilir.İyonik tepkimelerde sadece tepkimeye giren iyonlar gösterilir.Böyle denklemlere net iyon denklemi denir.

B) ENERJİ DEĞİŞİMLERİNE GÖRE-

1. Ekzoterm Tepkimeler

Oluşumu sırasında dışarıya enerji (ısı-ısşık) veren tepkimelerdir.Yanma tepkimeleri çoğunlukla ekzoterm tepkimelerdir.2. Endoderm Tepkimeler

Oluşumu sırasında dışarıdan enerji alan tepkimelerdir.


• Isı bakımından bir kapta ekzoterm bir tepkime gerçekleşiyorsa sistemin sıcaklığında artış olur; endoterm bir tepkime gerçekleşiyorsa sistemin sıcaklığında azalma olur.

C) MADDELERİN FİZİKSEL DURUMUNA GÖRE:

1. Homojen Tepkimeler

Tepkimeye girenlerle ürünler aynı fazdadır.

2. Heterojen Tepkimeler

Tepkimedeki maddeler farklı fazlardadır.


D) ELEKTRON ALIŞVERİŞİNE GÖRE:

1. Redoks (İndirgenme – Yükseltgenme) Tepkimeleri

Bu tür tepkimelerde elektron alışverişi ve değerlik değişmesi vardır.


2. Redoks Olmayan Tepkimeler
Bunlarda elektron alışverişi, değerlik değişmesi yoktur.


E) GERİ DÖNÜŞÜNE GÖRE

1. Tersinir Olmayan Tepkime

Girenlerin tamamen ürüne dönüştüğü tepkimelerdir.Organik maddelerin yanması, çökelme, kuvvetli asit ve bazların nötrleşmesi böyle tepkimelerdir.Tek yönlü olarak gösterilirler.


2. Tersinir Tepkime

Ürünlerin kendi aralarında etkileşip girenleri oluşturduğu tepkimelerdir. Çift yönlü olarak gösterilirler.

F)VERİMLERİNE GÖRE:

1. Artansız Tepkime

Tepkimeye giren maddelerin tümü tamamen tükenir.

2. Tüm Verimler Gerçekleşen Tepkime

Tepkimeye giren maddelerin en az biri tamamen tükenir.Böyle tepkimelerde tepkimeye giren maddelerden ortamda daha düşük oranda bulunan tamamen tükenir.Artansız tepkimeler tam verimle gerçekleşen tepkimelerdir.

3. Düşük Verimle Gerçekleşen Tepkime

Tepkimeye giren maddelerin hepsinden artar.
Alıntı
 
 
0 #6 denklemseda 02-02-2014 21:54
ben bunları yapamıyom çok zor
Alıntı
 
 
0 #7 denklemali 10-04-2014 19:47
denkleştirme örneklri ver
Alıntı
 
 
0 #8 *21* denklemdoğan güneşim ben 08-05-2014 16:18
örnek çoğaltsanız olmaz mı ?
Alıntı
 
 
0 #9 tepkime denklemihatice 15-09-2014 19:05
KMnO4+H2SO4 tepkime denklemi ne?
Alıntı
 
 
0 #10 anlamadimmteru 08-10-2014 21:48
Bu tepkieyi tam olarak nasıl yapicaz birşey anlamadım yaaa
Alıntı
 

Bu Konuya Yorum Yapabilirsiniz


Kimya - Genel Kimya kategorisinde bulunan Kimyasal Denklemler başlıklı yazı kimyasal denklemler , kimyasal tepkime denklemleri , denklem denkleştirme örnekleri , tepkime denklemleri , denklem denkleştirme , kimya denklemleri , tuz yapma reaksiyonları , kimya denklem denkleştirme soruları , 9.sınıf kimya denklem denkleştirme örnekleri , kimyasal tepkime denklemleri örnekleri , mn değerliği , kimyasal denklemlerin denkleştirilmesi örnekler , kimyasal denklem konuları hakkında bilgi içermektedir.