Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Çerkez Ethem OlayıÇerkez Ethem Yunan Ordusuna Sığınıyor
Ocak 1921, Kütahya civarı

Çözülmekte olan bir devlet sisteminin yerine bir yenisi doğarken ve bu arada esas olarak halkın gönüllü katılımına dayanan yeni bir askeri örgütlenme biçimlenirken geçmişin profesyonel kadroları dışında yeni askeri önderler ortaya çıkar. Henüz düzenli ordunun olmadığı veya varolan askeri kuvvetlerin bu tür bir örgütlenme modeline ulaşmadığı koşullarda ancak bir gerilla mücadelesinden söz edilebilir.

Daha önce askerlikle profesyonel bir ilişkisi olmamasına karşın doğal askeri yetenekleri ve cesaretleriyle sivrilerek gerillalara komuta eden bu yeni askeri önderlerin kaderi bir noktada yol ayrımına gelir; ya kendilerinin yönetimindeki birlikler düzenli birliklere dönüşerek yeni devletin askeri liderleri durumuna gelirler, ya kendi dışlarındaki bir takım odakların inisiyatifiyle örgütlenmesini tamamlayan düzenli birliklere katılarak onların bir parçası olurlar, ya da çözülmekte olan devletin yanı sıra doğmakta olan yeni devlete de isyan edip, güçleri yeterse 'kahraman' yetmezse de 'hain' olarak tarihe geçerler!

Hiç kuşkusuz bu yol ayrımında tutulacak yolun sonunu ve dolayısıyla tarih tarafından nasıl anılacaklarını belirleyen şey kendi yetenek ve cesaretlerinden önce toplumsal koşullardır. Bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde de olsa çıkarlarını savundukları sınıfların tarihsel olarak sahip oldukları güç ve örgütlenme düzeyidir.

1919-1922 yılları arasında Türkiye'deki milli mücadele gelişirken Osmanlı devleti dağılıyor ve yerine "millete dayandığını", siyasal meşruiyet kaynağının millet olduğunu söyleyen yeni bir devlet sistemi adım adım kuruluyordu. İşte daha bu sürecin başlarında, henüz Ankara'daki yeni merkezin elinde ciddi bir askeri kuvvet olmadığı sıralarda Batı Anadolu'daki Yunan işgaline karşı ortaya çıkan "milli direniş" bir yandan Ege'deki efelerin çetelerinde, bir yandan da Çerkez Ethem'in kuvvetlerinde ifadesini bulacaktı. Bunlar milli mücadelenin gerilla örgütlenmesiydi.

Bandırmalı bir Çerkez ailesinin üç çocuğunun en küçüğü olan Ethem, Birinci Dünya Savaşı sırasında orduya katılmış ve ancak başçavuşluğa kadar yükselebilmişti. Mütarekeden sonra köyüne dönen Ethem'in ağabeyleri Tevfik ve Reşit de orduda subaydı. Yunan işgalinin ardından harekete geçen Ethem önce eski İzmir Valisi Rahmi'nin oğlunu kaçırarak 50 bin lira fidye almış ve daha sonra da civardan 300 kişilik bir müfreze örgütleyerek Yunan kuvvetlerine karşı mücadeleye girişmişti.

Salihli cephesinde Yunan askeri birliklerine karşı düzenlediği gerilla saldırılarıyla kısa sürede ünlenen Çerkez Ethem'in emrindeki kuvvetlerin sayısı da giderek artacak ve süreç içinde Kütahya ve havalisine egemen duruma gelirken "Kuvvayı Seyyare Umum Kumandanı" olacaktı.

Henüz Ankara'nın yeni bir iktidar merkezi olarak kendini kabul ettirmediği ve emrinde de önemli bir askeri kuvvet bulunmadığı 1920 yılının başlarında Batı Anadolu'da en önemli kuvvet Çerkez Ethem'di. Nitekim Ankara'daki harekete karşı gelişmeye başlayan yerel isyanların birçoğu Çerkez Ethem tarafından bastırılmıştı. İlk olarak 16 Şubat 1920'de Balıkesir taraflarında İkinci Anzavur isyanını bastıran Çerkez Ethem'in Kuvvayı Seyyare'si ardından Geyve, Adapazarı, Düzce ve Bolu bölgesindeki tüm isyanları bastıracaktı.

Bu isyanları gerilla birlikleri niteliğindeki Kuvvayı Seyyare'nin bastırabilmesi ve bu arada saflarını genişletmesi anlaşılır bir durumdu. Çünkü bu birlikler gönüllü savaşçılardan oluşuyor, uzun yıllardır süren savaşlar sonucunda halkta subaylara ve düzenli orduya karşı oluşan tepkiyi çekmiyor ve sahip oldukları olanaklar -giyim-kuşam, yiyecek, içecek- açısından da sefalet içindeki yoksul kitlelere cazip geliyordu. Dağınık durumdaki düzenli ordu askerleriyle karşılaştırıldığında Kuvvayı Seyyare çok daha iyi donatılmış durumdaydı.

Ordudaki askeri disiplin ve hiyerarşinin yol açtığı baskı ve eziyetten de uzak olan bu kuvvetlere halktan insanların katılımı mümkün oluyordu. Birçok yerdeki isyancılar karşılarında düzenli ordu askerlerini değil de aslında aynen kendileri gibi olan müfrezeleri gördüklerinde kolayca onların safına geçebiliyorlardı.

Zaten birçok yerde de isyanların elebaşılarını cezalandırdıktan sonra geri kalanlara hoş görüyle yaklaşılıyordu. Bu arada yöredeki zenginlerden, eşraftan alınan haraçlar bir adalet duygusuna da hitap ediyor ve yoksulların Kuvvayı Seyyare'ye daha farklı gözle bakmasında önemli bir rol oynuyordu.

1920 yılında Şubat'tan Mayıs'a kadar Marmara ve Ege bölgesindeki isyanlarla uğraşan ve tümünü de bastıran Çerkez Ethem ve kuvvetlerine Haziran ayında Yozgat yolları göründü. Çünkü Yozgat'ta isyan eden Çapanoğulları şehri ele geçirmişti ve yeni katılımlarla hareket bölgede yayılıyordu. Yozgat bölgesindeki isyanı bastırmak üzere Meclis tarafından Ankara'ya davet edilen Çerkez Ethem, Mustafa Kemal Paşa da dahil olmak üzere o sırada Ankara'da bulunan milli mücadelenin önder kadrosuna yukarıdan bakıyordu. Çünkü silahlı kuvvet kendisindeydi ve anlı-şanlı paşaların emrinde henüz pek bir kuvvet yoktu.

Zaten bunun için Ege'de Yunan kuvvetleri karşısında bulunan Kuvvayı Seyyare Ankara'nın doğusundaki isyanı bastırmak için çağrılmıştı. Nitekim Yozgat'a geçerken Ankara'daki paşalarla -Mustafa Kemal, Fevzi, İsmet, Refet- yapılan görüşmelerde eski başçavuş, yeni gerilla komutanı Ethem bir hayli sert eleştirilerde bulunacak ve paşalar bunu unutmayacaktı!

Yozgat isyanını da kısa sürede bastıran Çerkez Ethem asilerin bir bölümünü de kuvvetlerine katarak Ankara'ya döndü. İsyanın sorumlularının yargılanması için kurduğu mahkemede Ankara Valisi Yahya Galip'in de yargılanmasını istedi. Çünkü Yahya Galip, Çapanoğulları ile işbirliği yapmış, Kuvvayı Seyyare'nin üzerlerine geldiğini önceden bildirmişti.

Bu durum açığa çıkınca da valinin yargılanması gerekliydi ve cezasının ölüm olacağı da açıktı. Ancak aynı zamanda Mustafa Kemal'in yakınlarından olan Yahya Galip'in Çerkez Ethem'in "halk mahkemesi" tarafından yargılanmasına Ankara izin vermedi. Sadece valilik görevinden alarak olayı geçiştirmeye çalıştılar.

Bunun üzerine öfkelenen Çerkez Ethem'in Ankara'ya geldiğinde "Büyük Millet Meclisi Reisini Meclisin kapısında asacağım" dediği rivayet olunur. Ayrıca Miralay Refet Bey'in de isyanın bastırılmasında hiçbir katkısı olmadığı gibi, kendisi savaşırken Çorum'da saklandığını ileri süren Ethem onu da mahkemeye sevk etti ama sonra araya girenlerce sorun çözümlendi.

Yozgat isyanının bastırılmasıyla birlikte iyice ünlenen ve hatta Meclis tarafından kendisine "milli kahraman" unvanı verilen Ethem, Temmuz ortasında Ankara'ya döndüğünde Mustafa Kemal Paşa Ankara'da bulunmamayı tercih edecekti. Garp Cephesi'ndeki durumu yerinde görmek üzere Ankara'dan ayrılarak Eskişehir'e giden Mustafa Kemal Paşa o sıralarda Ethem'le karşılaşmak istemedi.

Ethem Eskişehir'e geldiğinde ise Mustafa Kemal Afyon'a geçmişti. Böylece Ankara ile birlikte hareket eden en önemli gerilla komutanı ile Millet Meclisi Reisi o günlerde köşe kapmaca oynarken varolan gerginliğin azalması için de gereken zaman kazanılmış oldu.

1920 yazında ününün ve gücünün doruğunda bulunan Çerkez Ethem'e milli mücadelenin önderliğini üstlenen kadronun uzun süre tahammül etmesi pek mümkün değildi. İşgal ettiği alanı genişleterek ilerlemeye devam eden Yunan ordusunun ancak düzenli bir orduyla durdurulabileceği görüşüyle varolan askeri kuvvetlerin hızla yeniden örgütlenmesini ve tam anlamıyla bir milli orduya dönüşmesini savunan Ankara'daki paşalar Çerkez Ethem'in direnişiyle karşı karşıya geldiler.

Aslında olayların gelişimi içinde böylesi bir yol ayrımına gelinmesi kaçınılmazdı. Ankara'daki paşalara güvenmemekle birlikte aralarında bir iktidar mücadelesinin de gelişmekte olduğunu gören Çerkez Ethem, kuvvetlerinin düzenli ordu birliklerine dönüşmesine de, kendisinin ve adamlarının paşaların komutası altına girmesine de karşı çıktı.

Bu güçlü gerilla liderini imha etmeden askeri otorite olunamayacağını gören Mustafa Kemal de Yunan kuvvetleriyle ciddi bir çarpışma öncesinde Kuvvayı Seyyare'nin dağıtılmasını zorunlu görüyordu. Nitekim sorunun barışçı yollardan çözümü için yapılan bir dizi görüşme ve tartışmanın ardından Mustafa Kemal 27 Aralık 1920'de Garp Cephesi Komutanlığına Çerkez Ethem'in kuvvetlerinin imha edilmesini emretti.

Artık bir tür iç savaş başlayacaktı ve bir ay kadar süren bu savaşın başlangıcında Çerkez Ethem'in kuvvetleri yaklaşık 5 bin kişi, düzenli ordu birlikleri de 15 bin kişiydi. Çeşitli çarpışmalar sonucunda Kuvvayı Seyyare yenilgiye uğradı. Milli mücadelenin başlangıcında çok önemli bir rol oynayan, Büyük Millet Meclisi tarafından "kahraman" ilan edilen, Yunan ordusuna karşı ilk önemli direnişi örgütleyen Çerkez Ethem sonuçta Yunan ordusuna sığınmaktan başka çare bulamadı.

Çoğunluğu Çerkezlerden oluşan kuvvetlerinin yarısına yakınıyla birlikte 26 Ocak 1921'de Yunanlılara teslim olurken, diğer yarısı ise Ankara'nın çağrısına olumlu yanıt vererek düzenli ordunun saflarına katıldı.

Nazım Hikmet 'Kuvayı Milliye Destanı'nda; "Ve 29 Aralık Kütahya/ 4 top/ ve 1800 atlı bir ihanet/ yani Çerkez Ethem/ bir gece vakti/ kilim ve halı yüklü katırları/ koyun ve sığır sürülerini önüne katıp/ düşmana geçti/ Yürekleri karanlık/ kemerleri ve kamçıları gümüşlüydü/ atları ve kendileri semizdiler.../ Ateşi ve ihaneti gördük" diye yazacaktır ama Çerkez Ethem'in tasfiyesinden iki gün sonra, 28 Ocak'ı 29 Ocak'a bağlayan gece Mustafa Suphi ve arkadaşlarının da topluca bıçaklanarak Karadeniz'in sularına gömülmesini acaba basit bir rastlantı olarak mı görmektedir?

Çerkez Ethem'in ünlü Yeşilordu ile bağlantıları nedeniyle Bolşevizme eğilim gösterdiği iddiaları varsa da bunların pek ciddiye alınabilmesi mümkün değildir. Ama aynı zamanda Kuvvayı Seyyare'nin bir halk örgütlenmesi, asıl örgütleyici çekirdeği ve gücü etnik olarak Çerkezlere dayanan bir "aşağı tabaka" hareketi olduğu da ortadadır. Bu yoksul kesimin çeşitli özlemlerinin yanı sıra öfkelerini, tepkilerini ve zaaflarını da yansıtması doğaldır. Ya milli mücadele önderliğinin emrine girecekler ya da tasfiye olacaklardı. Birincisini kabul etmeyince ikincisi oldu.

Öte yandan Bakü'den yola çıkan komünistler ise Ankara'daki önderliğe yardımcı olmak, birlikte mücadele etmek için geliyorlardı. Ama sonuçta Ankara açısından onlar da güvenilir değillerdi. Dünyada hızla yayılmakta olan Bolşeviklik Mustafa Suphi ve arkadaşları aracılığıyla Ankara'da güçlü bir temsil gücü kazandığında olayların nasıl gelişebileceği tahmin edilemezdi.

Sonuçta bu iki odağın da hemen hemen aynı günlerde tasfiye edilmesi pek de bir rastlantı olmayacak, milli mücadelenin önderliğini ne eski bir başçavuşla, ne de komünistlerle paylaşmaya niyeti olanlar, hareketi kendi bildikleri doğrultuda ve herhalde koşulların da dayattığı biçimde götüreceklerdi.

Ulaştıkları yerde ve kurdukları yeni devlet sisteminde ne komünistlere yer olacaktı, ne de gerillalara...

Facebook Google +1 Tweet

60 Yorum - Senin Görüşün Nedir?

 1. #1 çerkez
  -
  01-09-2009 01:34:55 +36

  ethemin hainliği muammadır. farzedelim ki vatan haini peki neden kitaplarda ethem yazısınının önünde kocaman kocaman ÇERKEZ kelimesi yazılır?
  şayet kurtuluş savaşında atatürkün silah arkadaşı olan çerkezler neden belirtilmez?
  anıkabirin yanında cumhuriyet mezarlığında yatan 50 den fazla çerkezin mezar taşına neden çerkez yazılmaz?? bence bu tarihin çerkezlere yaptığı çok büyük bi ayıptır...

 2. #2 gül
  -
  25-11-2008 17:03:34 -3

  çerkez ethem bence çok büyük yanlış yapmış ismet paşayla tartıştıktan ssonra hükümetle ilgili iddiame yapması yanlış bişidir çünkü bu yüzden vatan haini olarak nitelendirilmiştir

 3. #3 engin
  -
  06-12-2008 09:53:32 +15

  çerez ethem ismetepaşanın üstün eyürümeseydi vatan haini olmayacaktı ama kuvayımiliyeye destek vermiş

 4. #4 ALÄ° FUAT PAÅžA
  -
  19-12-2008 17:11:02 -26

  Yunanlılar'ın zayıf olduğu UŞAK bölgesini geri almak için Batı Cephesi komutanı Ali Fuat Paşa'yı ikna etmesi aslında düzanli orduyu Yunanlılar'a kırdırmak ve neticesinde daha kurulma aşamasında olan ve kendisine tehdit yaratabilecek bir gücü ortadan kaldırmak amacına hizmet etmiştir. Sonuçta Gediz Muharebeleri kaybedilmiş ancak devamında I.nci İnönü zaferi kazanılmıştır. Anadolu'da her zaman olduğu gibi hainlerin İhanetlerinin bedelini Türkler yine kendi kanlarıyla ödemek zorunda kalmıştır.

 5. #5 kafkasya
  -
  23-05-2009 22:58:13 +40

  bircok kayıtlarda cerkez ethemin hicbir zaman yunanlılara sıgınmadıgı yazmaktadır.sadece yunanistan üzerinden ürdüne gitmistir.konuyla ilgili bir sözü bir sözu'benim ne zaman cepheden kactıgım gorulmustur.hicbir zaman yunanlılara kacmadım'.ürdüne gittikten sonra atatürk geri dönmesini istemis.ancak sadece kardeslerinin bazıları donmustur.aslında onun tek istemedigi sey inönü nün komutasına girmekti.vatan haini olarak nitelendirilmesi üzücü...

 6. #6 CERKEZ EFE
  -
  27-09-2009 21:37:23 +45

  CERKEZ Ethem o ısyanları bastırmasa ıdı bugunku halımızı dusunebılen varmı

 7. #7 ali ar
  -
  30-10-2009 18:56:18 -18

  bence cerkez etemin yaptıgını hangi insan oglu olsa yabar insanların doğasında var ihanet hayatta tutar bunu bır coğu yaşar şimdi kısa bir soru sizce .....iylik ve kötülük ayıra bilirmisin

 8. #8 çapanoğlu
  -
  23-12-2010 11:44:58 +6

  yozgatta çapanoğullarının ermeni ve yunanlı çetelerle çatıştığını anadoludaki masum insanları koruduğu neden göz ardı edildiği söylenmiyor çapanoğullarından 1.2.kişinin isyanı dolayısıyla öldürülmelerini nasıl bu şekilde haklıymış diye insanlara anlatıyorlar...

 9. #9 dilara
  -
  26-12-2010 12:00:24 -22

  evet çerkez ethemin yaptığı milli mücadeledeye katkısı olmuştur. ama sadece düşmanı oyalayabilmiştir durduramamıştır.çünkü düzenli birlikleri yoktu askeri bilgiden yoksundular tek elden yönetilmiyorlardı.bu yorumları yapanlar biliyorlar mıydı bunlar? asıl düzenli ordular olmasaydı biz savaşı kaybederdik...

 10. #10 ADIĞE
  -
  26-12-2010 15:30:04 +28

  çerkez;
  neden Ethemin başında Çerkes var diye yazmışsın, bu çoğu Çerkes tarafından büyütülüyor ama aslına bakacak olursak Çerkes Ethem Kuvayi Seyyareyi Kuvayi Milliyeyi örgütlerkende bu vatan için mücadele ederkende lakabı Çerkes Ethemdi.
  yunanlara sığınmak zorunda kaldığı için kimsenin lakabının başındaki Çerkes kelimesini atmasını bekleyemeyiz.
  Burada asıl konu şudur;
  Çerkes Ethem hainmidir değilmidir,
  değildir çünkü Mustafa kemal bunların olacağını bile bile inönüyü askeriyenin başına getirip Çerkes Ethemi resmen tanımamıştır. Bide Çerkes Ethem yunanlara sadece anadoluya girip anadoluda yaşayabilmek, kendinin hain olmadığını ispatlamak için girmiştir.
  fakat kendisi bunu yapabilme fırsatının bulamadan atineda yaşadıklarını daha fazla kaldıramayacak duruma gelmiş ve hastalanıp vefat etmiştir.

 11. #11 bşr
  -
  27-12-2010 17:42:57 +17

  atatürk kuvayi seyyareyi tbmm ye haber vermeden kapatmasaydı ve 150 lik idam listesinde onun ve ailesinin ismi yazılı olmasaydı zaten yunanlara sığınmazdı bir de kendinizi onun yerine koyun sizden çok çok yeteneksiz birine komutanım diyorsun gerçekleri kapatmıyalım zaten tarihimiz herkesin yorum yapabildiği bir kavram olmasaydı şu anda bu çelişkide olmazdık çok merak ediyorum öbür dünyada bu adamdan nasıl helallik istenecek adığe ye katılıyorum

 12. #12 cem karlıdağ
  -
  29-12-2010 13:05:45 +7

  karar vermek ne kadar zor. Allah hepsinin taksiratını af etsin.

 13. #13 Necati Ünal
  -
  29-12-2010 22:17:22 +25

  Arkadaşlar, Çerkez Ethem askeri bakımdan Atatürk'ün en güçlü komutanıydı. Çoğu isyanı bastıran da o yunanları çoğu yerden atanda odur. Ama şöyle bir gerçek vardır. Bir ordunun başında iki baş olamaz. Bu yüzden kendi ve birlikleri izmir civarında yunanları yendiği sırada İnönü tarafından çevrilmiştir. Bunun üzerine adamlarına bir konuşma yaparak,düzenli orduya katılmalarını isteyerek. yakın 40 kadar adamıyla birlikte ülkeyi terketmiştir. Çerkez Ethem (allah rahmet eylesin) gibi Topal Osman, Rüştü Paşa gibi başka vatanperver komutanlarda vardır. Allah hepsinin mekanını cennet etsin.

 14. #14 tahir karataş
  -
  11-01-2011 13:53:56 +7

  çerkez ethem kurtuluş savaşı boyunca gerçekten cok önemli emekler vermiştir bu ülkenin temeline.fakat düzenli orduya katılmak istememesinden dolayı vatan haini olarak ilan edilmiştir...

 15. #15 erko
  -
  12-01-2011 23:07:04 +12

  İşgal ve parçalamışlıktan kurtuluşumuza ve devlet oluşumununun sağlanmasına, o zamanki ekonomik ve sosyal yapının olguları gereği çeteleşme ile düşmana karşı koyma cesaretlerinden dolayı, ancak sonradan etkilenme,etkileşme,bilinçli veya bilnçdışı varoluş duygularla içsel ve görsel hareketlerinde sapma olan bu vatan evlatlarına şükran ve minnnet duygularımızı sunmak, önyargılarla aşağılamamak kaydıyla yanlışlarını eleştirme yolunu seçmek sanırım en doğrusu olacaktır. Kurtulma mücadelesi vermiş her vatan evladı için saygıyla eğiliyorum.

 16. #16 ÇERKES KIZI ASLI
  -
  01-03-2011 15:59:14 +34

  ÇERKES ETEM HAİN DEĞİLDİR.
  HER NE KADAR TERSİNİ SAVUNANLAR OLSADA BU İDDALARIN HAVADA KALDIĞI KESİN. NEDEN BU İDDADA BULUNANLAR HİÇ BİR BELGE SUNAMIYOR? SUNAMAZ ÇÜNKÜ YOK BÖYLE BELGELER...

 17. #17 türkoğlu
  -
  07-05-2011 16:23:55 +35

  sayın çerkez kızı ben çerkez değilim ama haksızlığı sevmiyen biriyim bu yüzdende çerkez etheme hain diyenler kadar hain kim olabilirki. vatan için genç yaşta savaşa girip yaralanan ve üstün hizmet madalyası alan ardından iyileşir iyileşmez tekrar cepheye koşan ve takrar yaralanan ,yaralı bir şekilde baba evine dönen,mondros mütarekesi ile vatanı kurtarmak için hemen teşkilatlanan bunun neticesinde anzavur geyve düzce gönen ve hatta fevzi çakmağın bile bastıramadığı çapan oğlu isyanını bastıran egeden yunanlıları söküp atan kişimi hain.bu zat hangi vatan askerine silah doğrultmuşki hain olsun.bu vatanın kurtuluşuna onun kadar emeği geçen başka biri varmı acaba.özbe öz bir türk olarak bu vatan için yaptığı mücadelelerden dolayı herzaman gönlümde sana saygıyı muhafaza edip konuşmalarımdada seni sevgiyle anıyorum.hayatında bulmadığın değeri inanıyorumki Allah ahırettte karşına çıkartacaktır

 18. #18 micac muammer
  -
  29-05-2011 12:02:55 +18

  Pşevu Ethem %90'ı güney Marmara cerkezlerinden oluşturdugu 5000 kişilik Kuvai Seyyare kuvvetleriyle görevini tamamlayıp,bilinen nedenle 10 kişilik yakını ile ayrılmadan önce kuvvetlerini ana orduya dahil edilmelerinide saglamıştır.Manyas bölgesine geldiğinde cok hasta olduguda bilinmektedir.Yunan ordusuna teslimi yanlış ve kasıtlı yazılmaktadır.Topragını ve Bayragını sevenlerin Pşevu Ethemi saygıyla anması gerekir.Ruhu şad olsun.

 19. #19 EGENEKON
  -
  04-06-2011 11:44:25 +12

  Cerkesler Bir TÜRK Boyudurlar ve Milli Kurtulus Savasimizin Kazanilmasinda Cok Büyük fedakarliklar yapmislardir. unutan Nankördür.Merhum Cerkes Ethem Beyefendinin Hain olmasi kesinlikle imkansizdir.Bu laflari din yobazi lagim fareleri uydurmuslardir. saygilar

 20. #20 ERGENEKON
  -
  06-06-2011 23:48:26 +11

  Sevgili Arkadaslar; lütfen Cerkezleri ayri bir Ulus olarak görmeyin, Cerkez Kardeslerimiz Saf kan TÜRK`dürler ve de TÜRK Boylarinin en Savasci kabilelerindendirler Rahmetli Ethem Beyefendi olmasa idi Kurtulus Savasimizi kazanmamiz cok zor olur belkide simdi esir bir millet olurduk.Ethem Beyefendi ve Kahramanlari NURLAR icerisinde yatsinlar, Tüm CERKES(TÜRK) Kardeslerimize sonsuz saygi ve selamlar...

 21. #21 harunnnn
  -
  28-07-2011 20:57:41 +10

  bu ülkede delikanlısıysan hain ilan ederler dusmanı dıze getıren cerkez ethem ama kendı yapmış gıbı namını yuruten baskaları cerkez ethem bence tum benlıgıyle bı kahramandır

 22. #22 ŞENNUR
  -
  04-09-2011 14:19:09 +8

  ÇERKEZ ETHEM YERİNDE KİM OLSA AYNI TEPKİYİ VERİRDİ TABİKİ
  ÇERKEZ ETHEM HAİT İLAN EDİLECEĞİNE TAKDİR EDİLECEK BİR BAŞARI SERGİLEMİŞTİR TABİ İKDİDAR HERZAMANKİ OYUNLARIYLA KENDI ÇIKARLARINA GÖRE HAREKET ETMİŞTİR ALLAH ÇERKEZ ETHEME RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET EYLESİN

 23. #23 maykoplu
  -
  09-12-2011 11:07:30 +5

  Çerkez Ethem Bey, çerkez (habze)leri ve Osmanlıya duyulan o saygıile yetişmesinden dolayı ve Güneyde gelişen olaylardan dolayı(vatanın işkali) gerçeklere(o günkü) baş kaldırış, özgürlüge düşkünlük felsefesi ile yola çıkmıştır.
  Niyet çok güzel amaa,Çerkez Ethemin kardeşleri, evet onun iki kardeşi, onlar Osmanlı ordusunda birer subaydılar ama daha sonra kurulan Türkiyede Mesliste idiler ve politika yapıyor idiler. Malesef ama malesef her insana politika yapma kabiliyeti Allah tarafından verilmiyor.
  Bana göre kısaca şunu diyebilirim ki; Çerkez Ethem hem politikayı bilmeyişinden, hemde abilerine çok fazla inanmasından dolayı, çok güzel bir niyetle çıkılan bir yolun sonuca aynen o güzellikle varılamamıştır.

 24. #24 maykoplu
  -
  09-12-2011 11:08:56 +4

  Bakın ben Çerkez Ethemin 40 katır yükü altınla yunanlılara teslim oldugu yalanına inandıgımı demiyorum size. Ama benim UHTE gibi içimde kalan şu konuyu sizinle paylaşmak istiyorum, neden Yozgat isyanı bastırıldıgında, T.B.M.M. ye o tehtid dolu telgrafı çekmiştir? Neden? Neden politikaya el atmaya kalkmıştır, neden başarılı oldugu kulvarda(askerlikte) yürümemmiştir?
  Haa onun acımasızlıgı hakkında bir şey demiyorum, isyanların bastırılması sırasında takıldıgı durum ve v.s. hani bazıları derlerya hastalıgından dolayı agresifdi. Tamam ama neden özellikle çerkelere karşı acımasızdı, neden?
  Kısaca Çerkez Ethem benim gözümde bir hain degildir ama, Çerkez ETHEm sonrası Çerkezlere yapılan o işkenceyi sanırım benim milletim ADIGELER hak etmediler. Yinede bana düşen: Ruhun Şad olsun, Mekanın Cennet olsun ey garip asker. Keşke hep ASKER OLARAK KALSAYDIN!

 25. #25 zamansız
  -
  20-12-2011 20:38:46 +5

  atatürkü asacağını sylemişse eğer byük sorun tarafsız bi bakış açısyla bkmak çok zor olaya hükümet tarafından bakarken haksız ethem tarafından bakarken haklı çıkıyorben ethemin yunanlıları byk bir cesaretle durdurduğuna inanıyorum hükümetin bunu değerlendirip mevki verilmesiyle cesaretlendirmesi daha iyi olackmış gibi geliyor hem zayıf olan ordunun ethemle güçleneceği kesin bunu ethemde bilmesi doğal bu etheme enaniyet duygusumu aşıladımı acaba. ethem orduya katılsaydı dahamı hızlı özgürlüğe kavuşurduk ve şimdiki halk ordu uzaklığı yaşamazdık barışık olurduk birbirimizle ne kadarda uzaklaştık birbirimizle yakınlaşmak için ne olması lazım ne gerkiyor bence güven insan güvendikçe yaklaşır birbirine güvendikçe yenilen kazıklar acıtır içini güven duygusunun gitmesine neden olur kim haklı olduğuna ben karaverecem sen karar verecen başkasına bırakmıyalım savunmak için yapılan savaşlar hktır ve ktsaldır bşkasının cnında mlında gözü olmyan ordmuza her zman sahip çıklım

 26. #26 Ethem Ethem
  -
  11-01-2012 19:03:05 +9

  Meclis zabıtlarına bakılırsa, Ethem Bey,29 Aralık'ta Meclis'e ağır eleştiriler içeren bir telgraf çekti. Telgrafın içeriği ağırlıklı olarak henüz vatan kurtarılmamışken, halk perişan bir şekilde milli mücadeleye varını yoğunu seferber etmişken, Meclis’in mebusların maaşlarına ve bütçesine yaptığı zammı eleştiren ifadelerden oluşuyordu. Mebuslar maaşlarının 40 kat artmasını talep etmişlerdi..
  Burada ilginç olan nokta, Meclis zabıtlarında sadece 'telgraf okundu' ibaresinin olması, buna karşın metnin olmamasıdır. Bu konu önemlidir çünkü Ethem'in hangi ifadelerinin 'vatan haini' ilan edilmesine neden olduğu bilinmemektedir.
  Buna göre telgraftaki en ağır itham "Ankara'da toplanan Meclis'in ne şekilde toplandığını tabii hepimiz biliyoruz. İlk icraatı da bu fakir milletin sırtından kendilerine senede üç yüz bin küsur lira tahsisat yapmaları olmuştur ki, senede içlerinde yüz lirayı bir arada gören pek azdır. Şimdi bol bol dalkavuklukla meşguldürler" ifadesiydi.

 27. #27 gün çulha
  -
  16-01-2012 22:38:20 +3

  gerçekten çok objektif yaklaşılmşlır olaylara.işte tarih böle anlatılmalıdır tarafsız tüm gerçekleriyle körü körüne insanlar kandırılmadan.gerçek geçmiştekini kötü yapmaz sadece insan olduğunu hatırlatır.

 28. #28 ayşee
  -
  17-01-2012 13:47:26 -11

  Yunanlılar'ın zayıf olduğu UŞAK bölgesini geri almak için Batı Cephesi komutanı Ali Fuat Paşa'yı ikna etmesi aslında düzanli orduyu Yunanlılar'a kırdırmak ve neticesinde daha kurulma aşamasında olan ve kendisine tehdit yaratabilecek bir gücü ortadan kaldırmak amacına hizmet etmiştir. Sonuçta Gediz Muharebeleri kaybedilmiş ancak devamında I.nci İnönü zaferi kazanılmıştır. Anadolu'da her zaman olduğu gibi hainlerin İhanetlerinin bedelini Türkler yine kendi kanlarıyla ödemek zorunda kalmıştır.ve vatan hayini kabul edilmiştir

 29. #29 kerem
  -
  21-01-2012 11:29:04 +7

  Ağzından kan gelirken çağırdı onu komutanı hasta yağından kalktı ve savaştı kaçmakta sağır gibi ama çerkezdi şapsığdı bir avuçla yüzbinlere kafa tutan dedelerin torunu.Askerliğinde üstün başarıları kurtuluş mücadelesi için kullanıla bilirdi kullanıldı ve hain damgasıyla yunanistanda ingilterede değil ürdünde bir derenin kenarında barakası bile yoktu bi köpek bir hırka ve şöyle diyordu anılarında benim kardeşime vurduğum nerede görülmüştür.o hain değildi hainin peşine beş bin ölmeye hazır insan takılmaz ona bir posta memurunu genel kurmay başkanı yapıp emri altına gir diyenler di hain tıpkı Akif gibi Vahdettin gibi cennet mekan Abdulhamit han gibi...

 30. #30 PAPAZIBULDUN
  -
  16-02-2012 07:37:32 +13

  ÇERKEZ ETHEM OLMASAYDI MİLLİ MÜCADELE BAŞLAMADAN BİTERDİ. HATTA KURTULUŞ SAVAŞI BİLE OLMAZDI..BUNU BÖYLE BİLİN..............

 31. #31 Ethemin Torunu
  -
  21-02-2012 16:23:53 +7

  Çerkez ethem hain değildir ben sadece bunu bilirim ve hain diyenlerde ahirette ethem ile karşılaştıklarında ne yapacaklar şimdiden düşünsünler.

 32. #32 millimücadeleci
  -
  28-02-2012 14:30:34 +2

  BU MİLLETİNHER KARIŞ TOPRAĞINDA O KADAR YİĞİT KAHRAMANLAR VARKİ. ÇERKEZ ETHEM BUNLARDAN BİRİ, AMA DEVLET O ZAMANLAR O KADAR MÜŞGÜL DURUMDAYDI Kİ; BAZEN BİLEREK VE İSTEYEREK BU KAHRAMANLARI GÖRMEZDEN GELMİŞ, ÇERKEZ ETHEM DE O ANKİ RUH HALİYLE OLACAKKİ, BAŞ KALDIRMIŞ. O BİR KAHRAMAN.

 33. #33 musa hicabi özdil
  -
  03-03-2012 20:26:30 +31

  yorum yaparken bu günün değişen şartları toplumun bakış ve görüşlerinin nazarı dikkate alınması lazım gelir.olayların yaşandığı dönemde kişilerin mensup olduğu soyu ırkı sülalesi aşireti ve rengi konu edilmezdi. ancak kişiler ve toplumlar müslim mi gayrimüslim mi yada gavur mu müslüman mı hususu konuşulurdu. çerkez kardeşlerimiz konuya bu açıdan bakarlarsa bütün çerkezlerin islama ve bu vatana unutulmaz hizmetleri daha iyi anlaşılır. mustafa kemaller çerkez ethemler menderesler demireller ecevitler erbakanlar erdoğanlar ve meçhul nice askerlerin bu memlekete hizmetleri cıhat derecesindedir.milli konular konuşurken değerlendirme yapılırken siyasi çekişmelerden uzak kalınmalıdır.vefat edenleri ve hayatta olanları saygıyla anıyorum dua ediyorum.

 34. #34 AdigePşaşe
  -
  08-03-2012 09:07:44 -2

  Ergenekon,Çerkesler kesinlikle Türk değildir!..Çerkes dediğin anavatanında yaşamayan diğer ülkelerde yaşayan Kafkas ırklarıdır.Bunun içine Adige,Abhaz,Çeçe vs. girmektedir.Çerkes adı altında anılmaktadır.Çerkesler hiçbir zaman Türk boyu olmamıştır nasıl bir Japon Türk olamaz ise Çerkesler de değildir.Herkesi Türk görme arzusundan vazgeçin artık! Adigeler de Abhazlar da Çeçenler de Türk değildir.Almanyada yaşayan bir Türk;Alman olmuyorsa,Türkiyede yaşayan bir Çerkes de Türk olamaz.Bu böyle bilinsin!

 35. #35 haldun
  -
  08-03-2012 22:27:46 +5

  çerkez etem hain ise dahho süleymaniye kerkük musul selanik dedeaağaç batumu verenler nedir acaba sizlere soruyorum saygılarımla

 36. #36 BANDIRMALI
  -
  17-03-2012 11:21:32 +11

  (AdigePşaşe.) kardes sen türkmüsün senin ataların türkmü peki ben bandırmalıyım annem cerkez babam ve dedelerim 1 asırı askın beri bandırmada yerli ama onun babasıda göcmen.. senin sölediğin konuyla bu anlatılan konunun hıc bır benzerliği yok. ırkcılık ayrı mesele, sen bu sanlı bayrağın altında yasıyosan sen türklüğü kabul edıyorsun demektır. cerkez ethem balıkesiri kurtarırken atatürk neredeydi. yanlış anlasılmasın ben atamızı kötülemiyorum ki evimde 2 mt uzunlugunda boy resmi vardır.

 37. #37 Berk Bozkır
  -
  25-03-2012 01:21:35 +9

  Sağdan soldan duyduklarınız ile yorum yapmayın .. biraz okuyup araştırın .. prof. dr. Toktamış Ateş Aşırı derecede milliyetçi ve Atatürkçü olmasına rağmen Çerkez Ethem olmasa idi milli mücadele başlamadan biter idi diyor .. Üstelik yunanlılara sığınma gibi birşeyi olmadı .. ürdüne gitti çerkez ethem vatan haini ilan edildikden sonra bütün mal varlığını v.s. türkiye de bırakarak ..

 38. #38 yalan tarih...
  -
  ERGENEKON
  -
  18-04-2012 22:33:58 +3

  Sayin Berk Bozkir Kardesime tamamen katiliyorum, tamamen gercekleri dile getirmis, simdi tam Rahme

  tli Ethem Beyefendi ve Kahramanlarinin olmasi gereken bir zaman... Saygilar.

 39. #39 İSTİSMARCILAR
  -
  YAVUZ SELİM
  -
  20-05-2012 19:02:52 +6

  ÇERKEZ ETEM VE DAHA NİCELERİNİ BİR İSTİSMAR OLARAK KULLANIP ÜLKEYİ KAZANDILAR. SONRADA BİZ YAPTIK DİYE ONLARI MECHUL HAİN İLAN ETTİLER.BİRAZ TARİH OKUNUP MANTIK YÜRÜTÜLSE HERŞEY TEK TEK ORTAYA ÇIKAR.

 40. #40 çerkez
  -
  Matem&
  -
  04-08-2012 21:01:11 +1

  kürtlerden daha asi daha cesurlar keşke onlarda şuan 29 cu kürt isyanına katılmış olsalar....yaşasın ÇERKEZ ETHEMMM

 41. #41 yanlış
  -
  gökhan tezcan
  -
  01-10-2012 11:39:14 -4

  birisi vatan için mücadele edip hain diğeri vatanından kaçıp kahraman oluyo nedir bu bizdeki yabancı merakı anlaşılamaz bi şey

 42. #42 iteat ve biat etme
  -
  debreli eyüp
  -
  31-10-2012 23:18:10 +4

  sevğili kardeşlerim bazı insanlar bazı mesleklere doğuştan ruh ve beceri olarak yatkındır.bazı insanlarda eğitimle bu liakatı hakkeder.çerkez etem doğuştan yetenekli ani karar verebilen o döneme ait çatışma tekniklerini bilen cesaretli ve yiğit bir türk,ama askerliğin olmassa olmazı emir almayı sevmeyen ,biat etmeyen rütbe korkusu olmayan bir yapısı var . hiç bir varlık ğöstermemiş silik bir kotua emrine ğirermi ,ona ğöre çerkeze sayğı duyulması ğerekiliyordu,buda olmayınca duygusallaşıp kızdı ve çekildi ,işte burada eğitimli bir asker bunu yapmazdı ,ama ne olursa olsun o bir kahhramandır,

 43. #43 Başçavuş Çerkez Ethem
  -
  Başçavuş Fatih
  -
  25-11-2012 17:06:39 +4

  Çerkez Ethem resmi tarihte anlatılanların aksine vatansever biridir. Çerkez Ethem'i vatan haini diye öğretenleri, bu bilgileri bu şekilde sunanları Allah ıslah etsin. İsmet İnönü'nün bir sözü vardır; "en çok neyden korkarsın demişler", "assubaydan" demiş. "peki neyden korkmazsın" demişler, yine, "assubaydan, çünkü onların birlik olmasını engelleriz" demiş. Çerkez Ethem'le meslektaş olmaktan gurur duyuyorum. Başçavuş Fatih

 44. #44 Herşey başarmaya bağlı
  -
  ADIGE ALE
  -
  29-11-2012 19:59:43 +3

  Çerkez ethem çok dürüst herkesi kendi gibi bilen, dosta asla ihaneti düşünmeyen, her şey vatan için diyen bir insan olduğu için, kurtlar sofrasında yer bulamamıştır. Kurtlar sofrasının kuzusu olmuştur. Acaba cepheyi terk etmeyip mücadeleye devam etseydi ne kadar kardeş kanı akardı. hiç düşündünüz mü. işte kahraman böyle zamanda belli olur.

 45. #45 TÜRK KAHRAMANLARI
  -
  BOZKURT
  -
  30-11-2012 12:18:46 +2

  BENCE CERKEZ ETHEM VE TOPAL OSMAN GİBİ KAHRAMANLAR OLMASAYDI BELKİDE YER YÜZÜNDE OLMAZDIK AMA NEHİKMETSE İKİSİDE BİZLERE YANLIŞ LANSE EDİLİYOR. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ BUNLARA İTİBARLARINI İADE ETMELERİ LAZIM. BU GÜN BENCE İKİSİDE BELKİDE İSMET PAŞA KADAR BU ÜLKEYE HİZMETLERİ OLMUŞTUR. BÜTÜN ŞEHİTLERMİZİ SAYGIYLA RAHMETLE ANIYORUM....

 46. #46 ethem
  -
  bir çerkez
  -
  24-03-2013 14:10:46 +3

  düzenli ordu kurulup eğitilip hazırlanarak cepheye sürene kadar yunanlılar izmirden karsa varırdı ethem paşanın ordusu olmasydı hiç kimse bunu görmek istemiyor galiba.üstelik hatıralarında yazdığı gibi bir an önce düzenli ordunun kurulması hususunda ankaraya talepte bulunan da kendisdir.düzenli orduya karşı çıktığı düpedüz yalan ve düzmecedir.

 47. #47 her söz taraflıdır,
  -
  muvaffak
  -
  08-04-2013 03:51:23 +1

  TARİHİNİZE VE KİMLİĞİNİZE UYGUN BİR AMACINIZ YOKSA NE YAPARSINIZ?

  AMACINIZA UYGUN YENİ KİMLİK VE TARİH YAZARSINIZ, MESELE BUDUR!

  UNUTULMAMALIDIRKİ BAZI İNSANLARI HER ZAMAN KANDIRABİLİRSİNİZ, BUTUN İNSANLARI BAZI ZAMANLAR KANDIRABİLİRSİNİZ, FAKAT HEPSİNİ HERZAMAN KANDIRAMAZSINIZ!!!

  HERKESİN AKLINI MANTIĞINI KULLANARAK DÜŞÜNMESİ LAZIM DUYDUKLARI OKUDUKLARI HAKKINDA ÇÜNKÜ NE DUYARSANIZ DUYUN VEYA OKUYUN TARAFLIDIR!

  AKLINI MANTIGINI KULLANARAK DÜŞÜNEN VİCDANLI İNSANLARA SAYGILARIMLA

  MUVAFFAK

 48. #48 ..
  -
  Seyfi Tekin
  -
  19-04-2013 10:15:23 +2

  Tarih benzer olaylarla doludur. Batı toplumlarında da Osmanlıda da hatta çok yakın tarihte de örnekleri vardır. Hükumetler ihtiyaç olduğunda, şiddetle ihtiyaç duydukları güçleri, sorun çözüldüğünde veya çözüme yakın bertaraf eder. Çerkez Ethem olayı na böyledir, Sonuç yakındı ve Çerkez Ethem'e ihtiyaç kalmamıştı.Pastadan parsa kapma çabasında olanların önünde engeldi.

 49. #49 çerkez ethem ve diğerleri
  -
  mustafa tuba orgun
  -
  01-07-2013 14:07:51 -2

  Dağılan Osmanlıdan Kıl koparmak isteyen ve kendi hür iradesine sahip olabileceğine inan insanlar işgal kuvvetlerinin eline geçen bir ortamda bu amaçlarına ulaşma şansı bulamayacaklarını bildikleri için birleşmeden ama bir amaç için çeşitli bölgelerde ilerideki hegemonyalarını oluşturmak için Cumhuriyetin akıl gücünü kullanmış birlikmiş gibi gözüküp sonrada ortada zayıf kalacağını bildikleri bu Cumhuriyet in tepesine çöküp amaçlarına ulaşma politikası uygulamışlar sms Mustafa Kemal zekası ile bunu önceden sezip siyasi ve askeri dehası ile bu oyunu bozmuştur Hain Her yerde Haindir ve bir gün illa yapacağını yapar cezasını erken kesmek balık tutmak için yengeç feda etmeğe benzer.

 50. #50 ETHEM BEY
  -
  Serdar Kuban
  -
  07-07-2013 15:36:38 +1

  Acaba günümüzde Çekez Ethem, bir tayyip erdoğan, bir abdullah gül yada abdullah öcalan la karşılaştırıldığı zaman hangisi daha hain olur ? bu teraziyi adaletle tartmak lazım. Bana göre günümüzde bin kere daha hainler bizi yönetiyor. Eğer bu ülkede kundaktaki bebeğe bile kurşun sıkanlarla masa başına oturanlar varsa, azılı kanlı katil bölücüler varsa, ülkenin tüm kaynaklarını yaban ellere satanlar, soyanlar varsa ÇERKEZ ETHEM bunlarla karşılaştırıldığında kahraman olarak yerini almalıdır. Hiç mi hatası yok ? elbette vardır. Hatası İnönü gibi sinsi olamamıştır. Zaten bu kişinin Ethem'in ağzından o yazmış gibi yazıp Atatürk'e gönderildiği hakaret dolu mektuplar mevcuttur. Yapılan vatanseverlikler de hatalarda teslim edilmelidir. Gerçeklerin üzeri örtülmemelidir..

 51. #51 sahte kahramanlar
  -
  murat
  -
  04-08-2013 14:38:52 +1

  sahte kahramanlar gerçekleri yok etmeden ortaya çıkamazlar...

 52. #52 Çerkez Etem
  -
  İsmet
  -
  02-09-2013 19:58:14 +4

  '' BEN MİLLETİME VE TARİHE HAİN DİYE TANITILMIŞ, GIYABINDA İDAMA MAHKUM EDİLMİŞ BİR ADAMIM...!''

  1- ; BEN HAKİKATTE ASGARİ BANA BÖYLE DİYENLER KADAR VATANPERVERİM...!
  2- ; MİLLİ MÜCADELEDE HEPSİNDEN KIDEMLİYİM...!
  3- ; BEN HAİN OLMAYA İCBAR EDİLDİM VE BUNA RAĞMEN HAİN OLMADIM...!
  4- ; ŞİMDİ HAKİKATLERİ AÇIKÇA KONUŞABİLECEK MİYİZ...?
  5- ; HEPİMİZ ADİL VE BİTARAF HAKİMLER ÖNÜNE ÇIKABİLECEK MİYİZ...?
  6- ; HAYDİ BUNLAR OLDU DİYELİM ;
  7- ; ZİHİNLERE YERLEŞTİRİLMİŞ MENFUR KANAATLERİ NASIL ISLAH EDECEĞİZ...?

  '' BURADA GURBETTE ÖLÜRÜM, FAKAT HİÇ OLMAZSA GÜNÜN BİRİNDE DOĞRU TARİHİN HAKİKATLARI ELE ALMASINI ÜMİT ETMİŞ OLARAK GÖZLERİMİ KAPATIRIM...! ''
  KAYNAK: (ÇERKEZ ETHEM DOSYASI, CİLT.2)

 53. #53 ethem
  -
  Deli Dumrul
  -
  29-09-2013 20:32:55 -1

  türkiye isyanlarına adı enteresan bir şekilde karışan insandır özellikle Yozgat isyanında şehri yagmalamış ve Yozgat HALKINI ve ÇAPANOGLUNU hep TÜRK insanına ATATÜRK DÜŞMANI OLARAK BETİMLEMİŞ YOZGAT ' A 57 yıl hükümet eli degmemesinE NEDEN olmuştur . OSMANLIYA OLAN NEFRETİNE OSMANLININ EN SADIK KENTLERİNDEN olan YOZGAT ' A KUSMUŞ kimligi belli olmayan(belki sabetayist bile olabilir) bir insandır . ATATTÜRK Kİ KENDİSİ ŞU ÖNEMLİ SÖZÜ SÖYLEMİŞTİR : BOZOK YAYLASININ YİĞİT EVLATLARI VAROLUN . YOZGAT HALKINA OLAN SEVGİSİNİ BU SÖZLERLE DİLE GETİRMİŞTİR FAKAT YAZILAN VE YAŞANILAN TARİH AYNI OLMADIGI GİBİ KENDİSİNİN TÜRKİYE GERÇEGİNİ DEGİŞTİRDİGİ VE BELKİDE ANKARA HARİCİNDE ANADOLUDA BİR YERİN BAŞKENT OLMA OLASILIGININ YÜKSEK OLDUGU GÜNLERDE BU ZİHNİYETİ DEGİŞTİRMİŞTİR

 54. #54 Gerçekten vatan haini ise tarihde neden resmi bir belge yok
  -
  Rıfat haydar
  -
  06-01-2014 23:15:47 +4

  Çerkez Ethem Kurtuluş Savaşı'na katılımını hatıralarında şöyle aktarıyor:
  "Umumi Harbin neticesi olarak en ağır şartlarda Mondros Mütarekesi kabul ettirilmesine rağmen galip devletler mütareke hükümlerini bozmaya başlayınca, İzmir'de teşekkül eden gizli cemiyetin kararı ile ben ilk isyan bayrağını tam 2,5 yıl önce aşmıştım."
  Çerkez Ethem bu sözleri 1921 yılını ilk ayında söylediğine gere 2,5 yıl önce derken kastettiği yıl 1918 yılının 2. yarısı olması gerekiyor. Çerkez Ethem'in anlattığı şeyler içerisinde irdelenmesi gereken bir başka konu da sözünü ettiği gizli örgüt konusudur. Bu örgütün Teşkilat-ı Mahsusa olması büyük olasılıktır

 55. #55 yakışanı yapmış
  -
  büyük türk
  -
  15-08-2014 12:54:23 -3

  TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ KURUCUSU OLAN BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK TÜRK MİLLETİ İÇİN EN BÜYÜK TEHLİKE KOMİNİZİMDİR GÖRÜLDÜĞÜ YERDE BAŞI EZİLMELİDİR DEMİŞTİRÇ. BU YÜZDEN MİLLİ OTORİTEYE KARŞI ÇIKAN VE YUNAN GÜÇLERİNE TESLİM OLAN ÇERKEZ ETHEM VE MUSTAFA SİPHAİ GİBİ KOMİNİSLERİN BİRGÜN TÜRK MİLLETİNİN BAŞINA BELA OLACAĞINI GÖRDÜĞÜ İÇİN ONLARLA MÜCADELE ETMİŞTİR. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BÜYÜK ÖNDERLİĞİNİ VE DEHALIĞINI O ZAMANDA GÖSTERMİŞTİR.RUHU ŞAD OLSUN.

 56. #56 biat etmeyen bertaraf olunacaktı.
  -
  çerkez ALİ
  -
  11-11-2014 08:23:32 +1

  Olay şu aslında
  Kurtuluş savaşında batı cephesinin komutanı milletin gerçek bir kahraman olarak görülen Çerkez ETHEM mi olacaktı.
  Yoksa yapma kahraman İnönü mü olacak...
  Elbetteki ÇERKEZ ETHEM bertaraf edilmeliydi çünkü tek kahraman olmalıydı...
  ÇERKEZ ETHEM hain olsaydı öyle kolayca bertaraf edilemezdi çünkü o zaman ki gücü batıda oluşturulacak düzenli ordudan daha güçlü ve düzenliydi...
  -o zaman nasıl bertaraf edildi diyeceksiniz,
  çünkü düşmanla savaşılmalıydı kendi insanlarıyla değil,
  oda askerlerine düzenli orduya girmelerini isteyip 40 kadar adamıyla kaçmayı tek çare görmüştü.

 57. #57 Olay objektif yaklasirsak
  -
  JANBERK
  -
  11-11-2014 13:53:04 0

  [b]Konuyu birazcik acip, insanlari aydinlatmamiz gerekirse,

  Cerkes Ethem Kurtulus Savasi mücadelesinde bir zenginin cocugunu kacirip, ondan yüklü bir miktar para (50 bin lira) alarak bir cete kurar... ilk etapta sadece 300 kisi oldugu rivayet edilen cetesiyle, halktan ve zenginlerden harac toplamaya baslar... Ama bu cete tarih sayfalarindaki yerini, yunan isgali ile almaya baslar... Yunanlilara belirli bölgelerde gerilla taktigi ile saldirarak, düsmanin isgal hizini önemli ölcüde yavaslatmis ve düsmana anadoluda elini kolunu sallayarak giremeyecegi korkusunu vermistir... Ama bu baslangictaki 300 kisinin bunlari yapamayacagini düsünenlerde vardir... Gerci sonrasinda dahada güclenip daha büyük cete sayilari ile düsmana cok büyük kayiplar verdirdigide söylenir...Ama tabiki bunlar belgeler olmadan tartismaya acik kalacak konulardir.. Bunda cetelerin devlet gibi arsiv tutmamasi önemli rol oynamaktadir... Bu nedenle sadece cete basinin hükümete anlattiklari baz alinip, yazilip cizilmistir..

  Ama esas ününü ayaklanmalari bastirma basarilarinda almistir... (Devlet bunlari arsivleyebildigi icin önceki basarilar kimilerine muamma olarak gözükürken, arsivlemeden sonra muamma olmaktan cikmistir...) Cikan en önemli ayaklanmalari bastirdikca ününe ün katmis ama (benim kanaatimce) hirsina veya duygularina yenik düsmüs ve Ismet Pasanin emrine girmeyi kabul etmemistir.. Burasida duygusal olabilecegi icin muammaya yer vermektedir.. Ayrica Mustafa Kemal in silah arkadasi olan Ismet Pasa varken, Cerkes Ethemi generallige getirmesi, o zaman itibari ile imkansiz gibi görünüyor.. Muammaya yer verdigi icin bazilari onu düzenli orduya karsi gelmekle suclasalarda, esas meselenin Ismet Pasadan daha cesaretli ve iyi bir askeri yaninin oldugunu(n) düsün(ül)mesiydi... Ki bunun böyle oldugunu aslinda cogu tarihci kabul eder... Ama gerilla harekatini iyi blen birinin düzenli ordu ile ne kadar basarili olabilecegide maalesef muamma kalmistir... Ki düzenli ordu (bence) iyi bir egitim vede deneyim gerektirir...

  Iste bu mesele maalesef böylesine nam salmis ve bugünkü Cumhuriyetin kurulmasinda cok büyük görevler üstlenmis kisiyi, (Ismet Pasanin onu cekemedigini ve bu yüzden M. Kemalide kiskirtigi muammasinin da oldugunu anlatanlarda vardir) Ulu Önder ile karsi karsiya getirmis ve maalesef tren raydan cikmistir... Iste bundan sonrasinda kacma nedenine kim ne derse desin (idamdan kacmak, yunanlilarla isbirligi yapmak, ortaligin daha fazla karismamasini istemek vs) raydan cikan trenin akibeti sonucu Yunanistana (Ürdün veya baska diyarlari belirtenlerde vardir ama ölüm yeri kabul edilen Atina baz alinarak söylüyorum) gecmis ve o an itibariyla düsmana siginmasi suc teskil edildiginden "Vatan Haini" olarak nitelendirilmistir... Dünyadaki cogu ülkelerin yasasinda düsmana siginmanin cezasi "Vatan Hainligidir"...

  Daha sonralari Ülkesine davet edilmissede (kanaatimce sahsina yapilan bu haksizliga icerlenmis) kardeslerinin geri dönmesine ragmen kendisi dönmemis ve bu "Vatan Haini" yaftasi acisina (yada zaten var olan rahatsizlik diyenlerde var) (ki esasen buda önemli degildir) yaban ellerde hayata gözlerini yummus ve "Vatan Haini" yaftasida öylece adinin üzerinde bir leke gibi günümüze kadar kalmistir... Ama geri gelen kardesleri milletvekili bile olup kara lekeleri adlarinin üzerinden atmislardir... Onun geri dönmemesinin nedenlerinden bazilari olarakta, kardeslerinin basiretsizligini yada onun politikadan cok anlamiyor olmasini savunanlarda vardir... Ama öyle veya böyle dönmemistir her ne kadar cagrilsada...

  Tabiiki Cerkesler icindede kafalarinda soru isaretleri olanlarda vardir... Özellikle Cerkes isyanlari bastirmada yaptigi acimasiz katliamlar nedeniyle ona saygi duymayan cerkeslerin sayisida az degildir... Zengin haracini verirken, haraci veremeyen köylülere yaptigi zulümlerden de bahsedilir... Kendisi Cerkes olmasina ragmen bu zulümleri haracini ödemeyen cerkeslerede yapmistir.. Yada bastirdigi ayaklanmalardaki acimasizligi ve dedigim dedik bir kisilik yapisi.. Bunlardan en cok anlatilanlari ise (maalesef belge yok, sadece hatiratlar var) Ulu Önder ve arkadaslarina yakin olan Yozgat Valisinin ayaklanmayi bastirma sirasindaki korkagligini (evinden cikmamis 1 ay boyunca) hazmedememis ve ONUDA ASIN demesidir... M. Kemalin araya girip olay yatistirmasina da sinirlenip "Mustafa Kemal'i meclisin önünde sallandiracagim" diye saga sola bagirmasida pespese yapilan hatalar zincirinin bazilaridir... Bazilari bu sinirli (Psikopatik diyenlerde vardir) durumunu hastaligina baglar ama maalesef boyundan büyük laflar etmesine ve bu hatalarin o ihtisamli ismini lekelemesine neden olmasina vesile olmustur.. Ama esas sorunun YURDUNU KENDI BAKIS ACISIYLA sevmesinden dolayi kaynaklandigini beirtmerkte yarar var...

  Hele birde yunanlilarla beraber olup saldirmistir konusu vardirki, belgeler olmasada yunanlilarin bir zamanlar ona saldiran bu kisiyi öldürmeyip, bolluk icinde yasatmalari ayri bir muammadir.. Sanirimda öylede kalacaktir cünkü aralarinda nasil bir anlasma yaptilar, neler konusuldu, Ingiliz ve Fransizlara ne tür bilgiler verdi ve ne denli zararlari oldu maalesef bilinmemekte ve muamma olmaya devam etmekte ve belkide daima muamma kalacagi asikar olmaktadir...

  Ama uzun lafin kisasi Cerkes Ethem'i iki sekilde incelemekte fayda vardir.. Bir yunana siginana kadarki Ethem, birde yunana siginmadan sonraki Ethem.. Yunana siganana kadarki Ethem yaptiklari ile saygi duyulacak ve Türk Cumhuriyeti tarihine adi temiz harflerle gecmesi gereken cesaretli, karizmatik bir liderdir... Ama sonrasi herkesin kafasinda binlerce soruyu cevapsiz birakmis, ona inananlari bile onlarca yildir sessiz birakip onu savunamayacak muammalar ile hayata gözlerini yummustur...

  Simdi hadi size bir IC HESAPLAMI yapmanizi isteyecegim bir soru sorayim:

  Sizce Cerkes Ethem'in hayatinin yunana siginmasina kadarki olan safhasi icin tarih sayfalarinda temiz bir sayfa verilmelimidir yoksa geneli baz alinip verilmemelimidir??? Yada konuyu hic acmayip suya sabuna dokunulmamali ve Cerkes Ethem'in sadece internet sayfalarinda yazilip cizilmesi yeterlimidir??

  Ama benim kanaatimi sorarsaniz, ben sirf hayatinin birinci bölümündeki yaptiklari nedeniyle en azindan artik üzerindeki "Vatan Haini" yaftasinin kaldirilmasi taraftariyim...

  Yoksa hic onadami bulasmayalim??

  Ne dersiniz???[/b]

 58. #58 Psem yıpe nape
  -
  Cece
  -
  15-11-2014 20:54:15 +2

  Helal olsun Çerkes Etheme, dön diyenlere "psem yıpe nape (candan önce onur)" diyebilmiş.
  Hikaye anlatmanın luzumu yok.Onu ihanetle suçlamak ,vatan toprağına yapılmış saygısızlıktır.

 59. #59 çerkez ethem
  -
  rümeysa
  -
  15-11-2015 19:36:29 +2

  çerkez ethem vatanına ihanet etmemiştir. ihanet etmiştir diyenleri kınıyorum.TBMM deki gizli dosyaların açılmasını istiyorum. bir türk olarak tarihimizi bilmemiz gerekiyor

 60. #60 GERÇEKLERİ ÖĞRENMEK VE ÖĞRETMEK LAZIM
  -
  MUSTAFA
  -
  29-03-2016 14:42:20 +1

  ÇERKES ETHEMİN LEHİNDE VE ALEYHİNDE YÜZLERCE KİTAP OLMASINA RAĞMEN İLKOKUL 1. SINIFTAN İTİBAREN ÇOCUKLARIMIZA VE HATTA ÇERKES ÇOCUKLARINA OKUTULAN BÜTÜN KİTAPLAR DA ÇERKES ETHEMİN HAİN OLDUĞU YAZILIDIR. ISRARLA VE ISRARLA EN AZ 15 YIL BOYUNCA ÇERKES ETHEMİN HAİN OLDUĞU ÖĞRETİLMEKTEDİR. ASLI ASTARI OLMAYAN BU BİLGİLERİ 15 YIL BOYUNCA ANLATILAN BU OLAYI BU ÇOCUKLARIN KAFASINDAN NASIL TEMİZLEYECEĞİZ. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN KURTULUŞ SAVAŞI YILLARINDA BAŞLAYAN İSYANLARI BAŞTIRMAK İÇİN ÇERKES ETHEMDEN YARDIM İSTEDİĞİNİ VE ÇERKES ETHEMİN BU İSYANLARI KENDİ KUVVETLERİYLE BASTIRDIĞINI NASIL ANLATACAĞIZ. YOZGATTA ÇAPANOĞLU İSYANINI 2 GÜN GİBİ KISA BİR SÜREDE BASTIRACAK KADAR BÜYÜK BİR KUVVETE SAHİP BİR LİDERİN NASIL OLUYORDA DEVLETE 1 KURŞUN BİLE ATMADAN MAĞLUP OLUP KAÇTIĞINI NASIL ANLATACAĞIZ.

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0

Site İletişim Bilgisi

Telefon: 0536 686 91 70

URL:http://www.turkcebilgi.org/

Email: [email protected]