Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Mevcut Kaynaklara Göre Hıristiyanlık

Makale Sayfaları
Mevcut Kaynaklara Göre Hıristiyanlık
Sayfa 2
MEVCUT KAYNAKLARA GÖRE HIRİSTİYANLIK

Yazar: Prof Dr. Suat YILDIRIM

GİRİŞ:

Yaklaşık 2000 yıllık tarihi süreç içine yayılan Hıristiyanlıkla alakalı, geniş muhtevalı bir kitabın özetlenmesinin zor olduğu ortadadır. Daha ziyade bu özet çalışmasında Hıristiyanlık hakkında bizim bildiğimizi zannettiğimiz bilmediğimiz yönlerine temas etmeye çalışacağız.

KONUNUN GENEL HATLARI

BİRİNCİ BÖLÜM: HZ. İSA VE TEBLİĞATI

Bu konu ile alakalı bilmemiz gereken ve bildiğimiz Hz. İsa'nın doğumu, Hz. Meryem'in konumu. Gelmiş olduğu toplumun özellikleri. Bunlar genel bilinen şeyler Kur'an-ı Kerimin bize anlattığı Hz. İsa ve Hz. Meryem'le İncil'de anlatılanlar arasında çok önemli nüanslar var.

Hz. İsa'nın akıbeti hakkında ayrılıklar var. Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. İsa kesinlikle öldürülmedi. Çarmıha gerilen havarilerden biriydi ihanet eden birisi Hz. İsa (as)nın suretine büründürüldü ve O çarmıha gerildi.

İncillere göre Hz. İsa öldürüldükten 3 gün sonra gökyüzüne yani Allah'ın (baba'nın diyorlar haşa) katına yükseltildi.

İKİNCİ BÖLÜM: HRİSTİYANLIĞIN İLK DÖRT ASIRDAKİ TEKVVÜN DÖNEMİ

Bu konu ile alakalı bilmemiz gerekenler: Hz. İsa'nın ölümüne kadar kendisine vahyedilen dini tebliğ etmesi. Muhit itibarı ile Yahudilerin bulunduğu ortam. Mütemerrid, alaycı ve aldırmayan bir kitle, Hz. İsa'nın göğe yükseltilmesinden sonra havarilerin faaliyetleri var.

Havarilerin faaliyetlerinde dikkatimizi çeken husus havarilerin eksilmeyen aşk ve şevkle Hıristiyanlığı günün şartlarında en ücra köşelere kadar yaydıklarıdır. Günümüz imkanları ile mukayese edecek olursak fevkaladeden bir başarı olduğu göze çarpmaktadır. Bununla birlikte Hıristiyanlığın üç asrı karanlıktır. Hıristiyanlığın galip geldiği dördüncü asırda ise lehinde ve aleyhinde çok şey yazılmıştır. Fakat çoğu zayi olmuştur.

Hadiselerin Tarihi Ciheti: İmparator Tiberyus (14-3a) devrinde Wasısalı İsa (Yesu') isminde bir zat otaya çıktı. Ben'i İsrail Peygamberinin söylediklerinin ve yaptıkları tarzda hareket etti. Allah'ın hükümranlığının yani ahiretin yaklaştığını söylüyor, insanlığı hayra çağırıyordu. Bu hükümranlıkta yerleri olsun diye bazı samimi ve halis insanlar onun etrafında toplandılar ama bir süre sonra müthiş bir hadise sebebiyle O ansızın dünyadan çekildi. Fakat tebliğ ve daveti ortadan kalkmadı, aksine şakirtleri onun açtığı yolda ilerlediler. Daha sonra O'nun tebligatı din haline gelip Yunan ve Roma dünyasına uzanarak Yahudi dininden ayrıldı.

Dördüncü asrın sonunda en azından resmen bütün Roma İmparatorluğu topraklarıda bu din hüküm sürüyordu.

Bu dönemde Hz. İsa (as)'nın göğe çekilmesinden sonraki faaliyetlerinin tamamına yakını havarileri tarafından gerçekleştirildi. Hususiyle Matta, Markos, Yuhanna, Luka. Bunlar arasında dikkatimizi çeken bir isim var ki o da Pavlu. Pavlu'sunda islami tarihteki Abdullah İbn-i Sebe paralelliği de gözden kaçırılmamalı. Kendisi bir Yahudi olduğu için Yahudilikten bir şeyler soktuğu gibi: indi ve enfüsi yorumlarını da katarak teslis akidesinin yerleşmesinde çok önemli rolü olmuştur.

Ayrı bir anekdot: Havarilerin samimi gayretleri ve sarsılmaz iradeleri ile çok kısa bir dönemde tekevvün hadisesi olmuştur. Ta Roma'nın göbeğine girmiş, o gün için dünyanın en uzak noktasına kadar nüfuz etmişlerdi. Krallar ve imparatorlar nezdinde kabule şayan olmuşlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KUTSAL METİNLER

Kutsal metinler aklımıza kitab-ı mukaddes gelir. Kitab-ı Mukaddes te iki kısma ayrılıyor: Eski ahit ve Yeni ahit olmak üzere. Eski ahit Tevrat ve zeburdan müteşekkil muharref metinlerce tarihi vakaların anlatımı. Yeni ahitte İncillerin toplamı ki Matta, Yuhanna, Markos, Luka. Bu dört incilden üçü kendi arasında paralellik arz etmekte olup Yuhanna incili bunlardan farklılık göstermektedir. Barnaba incili Hıristiyanlar tarafından kabul edilmez. Çünkü O'nda Efendimiz'e dair işaret vardır. İncillerin oluşumu ile alakalı uzun uzadıya söz söylemeye hacet yok. Ama önemli bir nokta var. O da şudur: İncillerin yazılıp toplanması ile Efendimiz'in Hadis'i Şeriflerinin toplanıp yazılması arasında paralellikler vardır. Daha doğrusu İnciller havarilerin Hz. İsa'dan duyduklarından akıllarında kalanları yazmışlardır. Onlardan incil oluşmuştur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: HIRİSTKİYANLIĞIN AKİDEYE İMAN ESASLARI

A) İTİKADI ESASLARI:

   1. Tecessüd inancı ve tenkidi: Tanrının İsa şeklinde zuhur etmesi
   2. Hz. İsa'nın tanrılaştırılması.
   3. Teslis inancı (baba-oğul-ruhum-kudüs): Bununla alakalı şunu söyleyebiliriz: Kendilerine göre bir zemine oturtmaya çalışmışlardır. Şayet biz karşımıza çıkan hristiyana inanç esaslarının saçmalığı ile karşısına çıkarsak kaybetmiş oluruz. Kendilerine göre mantıki deliller buldukların ifade etmektedirler.
   4. Tekfir inancı: Tanrının, bütün insanların günahlarına kefaret olmak üzere onların affı için insan kılığına girip ızdırap çekerek ölmesi.
   5. Ahiret hayatı: İslami ahiret inancı ile paralelliği var

      B) DİNİ ŞEAİR:
   6. Kilise ve dinim şeair
   7. Hıristiyan şeair: a) vaftiz b) Tasdik vaftizi pekiştirme (confermation) c) Comminion (Kutsal softa) d) terbe e) son yağlama f) ruhbanlık g) nikah

 
<< Önceki - Sonraki Sayfa >>

Facebook Google +1 Tweet

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0