Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük
 • Vadeli İşlem

  Vadeli İşlem Nedir?Önceden belirlenen miktar ve nitelikteki malı, kıymetli madeni, finansal göstergeyi, dövizi veya sermaye piyasası aracını belirli bir vadede alma ya da satma yükümlülüğü veren işlemlerdir.Vadeli İşlem Yapmanın Amacı Nedir?1. Korunma: Yatırımcı vadeli işlem...

 • Portföy Yönetimi

  Portföy Yönetimi Nedir?Portföy yöneticiliği, sermaye piyasası araçlarından oluşturulan portföylerin müşterilerle yapılacak portföy yöneticiliği sözleşmesi çerçevesinde müşteriler hesabına vekil olarak yönetilmesi faaliyetidir. Portföy yöneticisi kişiye özgü, o kişinin a...

 • Yatırım Fonu

  Yatırım Fonu Nedir? Hisse senedi ya da tahvile veya her ikisine birden bireysel olarak finansal amaçlarınıza ve risk yüklenim derecenize uygun yatırım yapmakta zorlanıyorsanız, başvuracağınız yol amaçlarınıza uygun bir yatırım fonu seçmek olabilir. Yatırım fonu yatırımcılar...

 • Adi Ortaklıklar

  GVK Açısından Adi Ortaklıklar GVK uyarınca adi ortaklıklar, ortaklarından ayrı bir tüzel kişilik olarak değerlendirilmez. Bu nedenle adi ortaklıkların ortaklarının her biri gelir vergisi bakımından ayrı ayrı mükellef olarak kabul edilmiştir. Adi ortaklıklar KDV Açısından ...

 • Ademi Merkezileşme

  Merkeze ait genel hizmetlerden bir kısmını merkeze karşı bağımsız, fakat merkez murakabesi altında mahalli idarelere bırakan sistemin adıdır. ıdare bölümlerinin kendi kendilerini yönetme sistemidir. Bu sistem, merkezi idarenin bölge temsilcilerine bağımsız olarak karar verme yet...

 • Ad Valorem Vergi

  Mal ve hizmetlerden alınan vergilerde, vergi matrahının (vergi nispetinin) uygulandığı ölçünün gerçek değer olmasıdır. Bazı dolaylı vergiler ağırlık, hacim, kilovat saat tutarı vb. gibi fiziki ölçü birimleri üzerinden alınır. Bu vergilere spesifik vergiler adı verilmektedi...

 • Açılış Maddesi

  Açılış bilançosunun dönem başında, bir günlük defter maddesi olarak kaydedilmesidir. Diğer bir deyişle bu maddede açılış bilançosundaki aktif hesaplar borçlandırılıp, pasif hesaplar alacaklandırılır. Diğer günlük defter kayıtları gibi bu kayıt da büyük defter hesaplar...

 • Açılış Fiyatı

  Müşteri emirlerinde fiyat belirleme şekillerinden biri. Alım veya satım ordinosunun borsada işleme alındığı ilk seansta oluşan fiyatıdır....

 • Açılış Bilançosu

  Bir işletmenin muhasebe dönemi başındaki bilançosudur. Dolayısıyla, açılış bilançosu, işletmenin muhasebe dönemi başı itibariyle finansal durumunu , yani varlıklarını, borçlarını ve özvarlığını gösterir....

 • Açık Pozisyon

  Vadeli işlem piyasalarında alınmış ve henüz kapatılmamış pozisyonlara denir. Vadeli işlem piyasalarında açık uzun ve açık kısa pozisyonların toplam sayıları birbirlerine her zaman eşittir. Kısa veya uzun pozisyonların toplam sayısı açık pozisyon sayısı olarak adlandırıl...

 • Açık Poliçe

  Bu terim,en çok nakliyat sigortacılığında kullanılır. Alıcı ve satıcı malın ne zaman ve hangi araçla nereye gönderileceğini önceden saptamışlarsa sigorta işlemi normal olarak yapılır. Ancak gönderilecek emtianın çok çeşitli olduğu ve gönderilmesi sırasında borsa da!gal...

 • Açık Kredi Müşterileri Nasıl Olmalı?

  Lehlerine açık kredi açılacak müşterilerin; - Uzun bir ticari geçmişe ve tecrübeye sahip olması, - İşlerindeki geniş tecrübe ve uzmanlığının herkesce bilinmesi, - Ticari moralitesinin üstün bulunması, - İştigal konusunun sağlam ve satış sirkülasyonunun elverişli olmas...

 • Açık Kredi İşlemi

  1 - Sözleşme : Lehine açık kredi açılan müşteriye kredi koşullarını belirleyen ve saptayan bir mukavele = sözleşme imza ettirilir. Bu sözleşme iki taraflıdır. Bir taraftan Banka diye adlandırılan ....... , diğer taraftan müşteri olarak . . . . arasında aşağıdaki şartlarda...

 • Açık Kredi

  Borç para alacak bir kimsenin doğrudan doğruya kişisel imzasına güvenilerek açılan krediye açık kredi denir. Bu tür kredilerde herhangi bir imzanın eklenmesi veya krediye karşılık teminat istenmesi söz konusu değildir. Bununla beraber, kredi alan kişinin bütün aktifi genel anlam...

 • Açık Keşide

  Poliçe veya bononun geçerli olması için, içinde bulunması zorunlu olan unsurlardan bir kısmının doldurulmadan keşideci veya borçlu tarafından imza edilerek lehdara verilmesine açık keşide denmektedir. Açık keşidede poliçe ve bono yapılan anlaşmaya uygun bir şekilde lehdar tara...

 • Açık Kefalet

  Taşınır ve taşınmaz malların rehin veya ipoteğine dayanmayan kefalete bu ad veriIir. Kefalet rehine dayanırsa o zaman rehinli kefalet olur. Bankalar, yerine göre her iki kefaleti ararlar veya kabul ederler. Rehinli kefaletin, açık kefaletten daha sağlam ve makbul olduğuna şüphe yoktur...

 • Açık Kabul

  Keşideci bazan imzasını atmadan poliçeyi muhataba gönderir. Muhatap da o halde senedi kabul eder. Bu biçimdeki kabul işlemine açık kabul derler. Ticaret yasamıza göre, muhatap tamamı ile doldurulmamış bu poliçeyi alabilir. Keşideci, herhangi bir nedenle ve açıkça olmasa bile bir...

 • Açık Finansman

  Kamu harcamalarının vergi gelirlerinden fazla olması halinde, hükümetler işsizliğin önüne geçmek ve piyasayı canlandırmak amacıyla açık finansman olayına başvururlar. Ekonomide kullanılmayan kapasitenin var olması halinde devlet açık finansmana dayanarak harcamalarını artır...

 • Açık Eksiltme

  Üç tür açık eksiltmeye rastlanmaktadır : 1) Normal açık eksiltme, monopson koşulları altında yapılır. Monopson, tek alıcı ile birkaç ya da birçok satıcının karşılaşmasıdır. Satıcılar rekabet halindedir ve fiyat kırarak birbirleriyle yarışırlar. Açık eksiltme, mal v...

 • Açık Ciro

  Tahsil edecek kişinin adı yazılmadan sadece arka yüzü (sırtı) imzalanarak ticari senetlerin devredilmesine açık ciro denir. Açık ciro yapılmış çekler ve diğer ticari senetler hamiline ödenir. ...

 • Açık Arttırma

  Alıcılar arasında rekabet yaratmak suretiyle, satın alınacak nesneye en yüksek fiyatı verecek alıcıyı bulmak için uygulanan bir satış yöntemidir....

 • Açık

  Hesapta giriş ve çıkışların birbirine uymaması, mal ve para mevcudunun, defter kayıtlarından eksik olması halidir....

 • Açığa Satış

  Menkul kıymet borsalarında kullanılan bu terim, sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak sureti ile satılmasını ifade eder. Pratikte bu işlem, genellikle piyasa oyuncularının portföylerinde bulunmayan ve fiyatları düşme eğiliminde olan hisseleri satmasıyla gerçekleşir. ...

 • Acyosuz Senetler

  Bir bankanın bulunduğu yerde ödenmesi gereken, ya da bankanın bir şubesi veya muhabiri tarafından tahsil edilecek olan senetler acyoya tabi değilse bu senetlere "acyosuz senetler" veya "başabaş senetler" denir....

 • Acyocu

  Acyoculuk yapan ve bunu kendine iş edinen kimselere "acyocu" denir. Spekülatör da denebilir. Acyoculuk; herhangi bir hisse senedi, tahvil ve benzeri gibi değerler için, bir takım yasa dışı ve hileli yollarla borsada değer yükseliş ve düşüşlerini kendisi yaratıp çıkar sağlamaya ç...

 • Aciz

  Vadesi gelmiş borçlarını ödeyememe durumudur. Alacaklı borçlunun borcunu ödeyemeyecek durumda olduğunu belirterek mahkemeye başvurabilir....

 • A Tipi Yatırım Fonu

  Hisse senedi ağırlıklı yatırım fonlarıdır. Portföy değerinin en az yüzde 25'ini devamlı olarak Türk şirketlerinin hisse senedi olarak tutmaları zorunludur....

Site İletişim Bilgisi

Telefon: 0536 686 91 70

URL:http://www.turkcebilgi.org/

Email: [email protected]