Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Gümrük ve dış ticaret ile ilgili terimler, kısaltmalar - Sayfa 2

Makale Sayfaları
Gümrük ve dış ticaret ile ilgili terimler, kısaltmalar
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4

C
c - Currency/Cents/Case - Para/Sent/Durum
C and D - Collection and Delivery - Senet tahsili ve teslim
C.a.D. - Cash against Documents - Vesaik mukabili ödeme
C.B. - Cash Credit - Para olarak verilen kredi
C.b.d. - Cash beore delivery - Teslimden önce ödeme
c.d. - Cash discount/Certificate of deposit - Kasa iskontusu/Teminat makbuzu
C.div. - Cumulative dividend - Birikmiş temettü
C.F. - Cost and Freight - Mal Bedeli ve NAvlu
C.G. - Coast Guard - Sahil koruma
C.G.A. - Cargo's proportion of General Average - Büyük avaryadan yükün hissesine düşen
C.H. - Custom House - Gümrük Dairesi
C.I.F. - Cost, Insurance, Freight - Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun
C.I.F.c.and.I - Cost insurance, Freight, Commission and Interest - Mal Bedeli, Sigorta, Navlun, Komisyon ve Faiz
C.i.a. - Cash in advance - Peşin para
C.L. - Carload Lot - Alıcının bulunduğu istasyona teslim
C.O.D. - Cash on Delivery - Teslimat anında ödeme
C.O.P. - Custom of the Port - Liman teamülü, usulü
C.P.D. - Charterers Pay Dues - Vergi, rüsum gemi kiralayana ait
C/A - Capital account - Sermaye hesabı
c/f - Carried forward - Nakli yekün
C/H - Clearing House - Takas Dairesi
c/m - Certificate of manufacture - İmalat belgesi
C/N - Credit Note - Alacak dekontu
C/N - Credit Note - Kredi dekontu
C/O - Certificate of Origin Menşe Şahadetnamesi - Menşe Şahadetnamesi
c/o - Care of/Cash order - Aracılğı ile (eliyle) Peşin para ile sipariş
C/P - Charter Party - Gemi kira kontratı
cash b/I - Cash against bill of lading - Konşimento karşılığı peşin ödeme
Cash. - Cashier - Kasiyer, veznedar
cd.sl. - Conditional sale - Şartlı satış
ch.ppd. - Charges prepaid - Önceden ödenen masraflar
chq. - Cheque - Çek
cl.b/l - Clean bill of lading - Temiz, eklentisiz konşumento
Coll. - Collect/collection - Senet tahsili/tahsil etme
Ctge. - Cartage - Nakliye Ücreti

D
D.1/2 D. - Despatch half Demurrage - Surastarya yarısı kadar dispeç
D.A. - Deposit account - Mevduat hesabı
D.a.d. - Documents against discretion of collecting bank - Tahsilatı yapan bankanın takdiri karşılğında vesaik
D.A.F. - Delivery at Frontier - Hudutta teslim
d.bk. - Drawback - Gümrük resmi iadesi, reddi rüsum
d.d.o. - Despatch Discharging only - Yalnız boşaltmada dispeç
D.P.B. - Deposit pass-book - Mevduat cüzdanı
d.s. - Days after sight - İbrazından sonraki günler
D/A - Documents against Acceptance - Kabul karşılğı vesaik
D/D - Demand Draft - Görüldüğünde ödenecek poliçe
D/D - Demand draft - İbrazında ödenecek poliçe
D/N - Debit Note - Borç Dekontu
D/N - Debit note - Borç dekontu
D/O - Delivery Order - Teslimat emri
D/P - Documents againts Palment - Ödeme karşılığı vesaik
D/P - Documents against payment - Vesaik mukbili ödeme
D/r - Deposit receipt - Teminat makbuz
D/y - Delivery - Teslimat
deb. - Debit - Borç zimmet
Decl. - Declaration/Declared - Beyanname/deklare edilmiş
Deft. - Defendant - Müdafi, savunucu
Depr. - Depreciation - Amortisman
dft. - Draft - Poliçe/kambiyo senedi
dft/a. - Draft attached - Poliçe eklenmiş
dft/c - Clean draft - Belgesiz poliçe
Dis. - Discount - İskonto, indirim
Distr. - Distribute/Distributor - Dağıtma/Distiribütör
Div. - Dividend/Division - Temettü/Taksim
do - Ditto - Aynı, aynen
Dr. - Drawer - Keşide eden
ds dft - Sight draft/Date draft - İbrazından ödenecek poliçe/vadeli poliçe

E
e.and o.e - Errors and omissions excepted - Hata ve noksanlar hariç
e.e. - Errors excepted - Hatalar hariç
E.P.D. - Excess Profit Duty - Olağanüstü Kazanç Vergisi
encl. - Enclosure - Ekleri
end. - Endorsed/endorsement - Ciro edilmiş/ciro
ex. - Exchange - Kambiyo/Döviz Kuru/Borsa
Ex.d. (ex.div.) - Ex dividend (um) - Kar hissesi olmadan, temettüsüz
Ex.int. - Ex interest - Faiz hariç
exl. - Exlusive, excluding - Hariç, müstesna

F
f.b. - Freight bill - Navlun senedi, faturası
F.I.O.S. - Free In and Out, Stowed - Bkz. F.I.O ve istif giderleriyle ilgisi yoktur.
F.I.O.S.T. - Free In and Out, Stowed and Trimmed - Bkz. F.I.O.S. ve tanzim giderleriyle ilgisi yoktur.
f.o.l. - Free of interest - Faizsiz
F.P. - Floating (open) policy - Serbest (açık) poliçe
F.T. - Freight ton - 2240 (veya 2000) libre ağırlığında hacim birimi Navlun ton-1.016 kg.
F.T. - Full Terms - Tüm komisyon veya indirimler navluna dahildir.
F.T. - Free of Turn - Yanaşma yeri olsun, olmasın gemi varışından sonra astorya günleri sayılır.
F.T.W. - Free Trade Wharf - Serbest Ticaret Limanı
f.x. - Foreign exchange - Döviz
fr.fwrd. - Freight forward - Navlun vadeli
FRT. - Freight - Navlun
frt.coll. - Freightcolleckt - Navlun tahsil edilecek
frt.pp. - Freight prepaid - Navlun peşin ödenmiş

G
G.m.b. - Good merchantable brand - İyi kalite
G.R.T. - Gross Register Tonnage - Sicile kayıtlı gros ton
gr. - Gross - Brüt
gr.wt. - Gross weight - Brüt ağırlık
Gtee - Guarantee - Garanti, teminat
Gtee.(gtd) - Gurantee/Guaranteed - Garanti/garanti edilmiş

Facebook Google +1 Tweet

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0

Site İletişim Bilgisi

Telefon: 0536 686 91 70

URL:http://www.turkcebilgi.org/

Email: [email protected]